Επιχορηγήσεις 120 εκατομμύρια για επιχειρήσεις τεχνολογίας

Το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί σε επιχειρήσεις οι οποίες θα παρουσιάσουν δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της Δράσης ICT4Growth "Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας", της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Από τα 120 εκατομμύρια ευρώ τα 80 θα πάνε στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, 2 εκατομμύρια στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 15 εκατομμύρια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 2 εκατομμύρια, στην Περιφέρεια Αττικής 20 εκατομμύρια και στο Νότιο Αιγαίο 1 εκατομμύριο. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δραστηριότες:

- Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για έξυπνα δίκτυα, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ.).

- Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ανάλυση και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).

- Μεταφορές, Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία.

- Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).

- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Κέντρα Δεδομένων αυξημένης αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης κ.λπ.).

- Τη νέα παγκόσμια αγορά του Διαδικτύου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2013.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...