Τι προβλέπει η ρύθμιση των 100 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, δίνει η πρόταση νόμου της κυβέρνησης η οποία και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει την εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο με άκρως ευνοϊκούς όρους.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στη ρύθμιση μπαίνουν όλα τα χρέη μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015, δηλαδή ακόμη και οι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, που παρέμειναν απλήρωτες, μπορούν να τακτοποιηθούν είτε με εφάπαξ πληρωμή του αρχικού ποσού της οφειλής και διαγραφή του συνόλου των συσσωρευμένων προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής είτε με τμηματική καταβολή, σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενες αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως 30%. Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή λήγει στις 26 Μαΐου 2015.

Ειδικά για όσους εξοφλήσουν μέχρι τις 27 Απριλίου 2015 οποιοδήποτε ποσό τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης προβλέπεται ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων και εν συνεχεία υπαγωγή του εναπομείναντος υπολοίπου, το αργότερο μέχρι τις 26 Μαΐου 2015, στη βασική ρύθμιση που προβλέπει εξόφληση έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Επιπλέον, η ρύθμιση η οποία προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων ίση με το τμήμα της αρχικής οφειλής που θα πληρωθεί άμεσα καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις χρεών και όχι μόνο τους φόρους εισοδήματος και τα "χαράτσια" επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ) που είχαν βεβαιωθεί και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2013.

Προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης ως εξής:

- Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

- από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

- από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

- από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

- από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

- από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

- από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

- από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

- από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

- από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

- από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

- από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ελάχιστη δόση

Η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 50 ευρώ σήμερα σε 20 ευρώ, ο ετήσιος τόκος περιορίζεται από 5,6% σε 3%, η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,25% το μήνα αλλά για πρώτη φορά δεν τρέχει καμία επιβάρυνση για οφειλές έως 5.000 ευρώ.

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα της ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ βασικές συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που υπάγονται στο πρόγραμμα ρύθμισης από την υπαγωγή στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται στο 3% ετησίως.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25%.

Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης

Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του ίδιου άρθρου με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης :

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...