Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τεχνικό ασφαλείας

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τεχνικό ασφαλείας

Πως κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις και τα κριτήρια του επαγγέλματος

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

Πως κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις

Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας  οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση την επικινδυνότητα τους ως εξής:
- Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)
- Κατηγορία  Β (μέση επικινδυνότητα)
- Κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα)

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας

Όπως ορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 του  Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96, οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι εξής:
1. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, είτε γραπτώς είτε προφορικά, για ότι αφορά την σωστή υγιεινή, την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και την πρόληψη για την αποφυγή για των εργατικών ατυχημάτων.
2. Έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης τις γραπτές υποδείξεις. Αυτό το βιβλίο, σελιδομετρείται και πρέπει να θεωρηθεί από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ότι έλαβε γνώση τις υποδείξεις που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το βιβλίο.
3. Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, το προγραμματισμό, την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
4. Έχει την υποχρέωση να εισάγει νέες παραγωγικές διαδικασίες.
5. Προμηθεύει τα μέσα και τους εξοπλισμούς.
6. Επιλέγει και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας.
7. Ο τεχνικος ασφαλειας επιλέγει και οργανώνει την παραγωγική διαδικασία.
8. Διαμορφώνει τις θέσεις και διευθετεί το περιβάλλον εργασίας.
9. Ο τεχνικός ασφαλείας πραγματοποιεί τον έλεγχο:
- της ασφάλειας των τεχνικών μέσων και των εγκαταστάσεων πριν αυτά λειτουργήσουν
- της ασφάλειας της διαδικασίας παραγωγής
- των μεθόδων εργασίας πριν αυτές εφαρμοστούν
- να προχωρήσουν στην επίβλεψη των μέτρων για την εξασφάλιση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον
- να προβλέπει και εφαρμόζει μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού χώρου, αφού ενημερώσει τους υπεύθυνους των τμημάτων και την εργοδοσία.
10. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος/η:
- Να παρακολουθεί και επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το εργασιακό περιβάλλον για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τηρούνται τα μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.
- Να ενημερώνει τον εργοδότη για τυχόν παραλείψεις στα μέτρα υγιεινής και της ασφάλειας.
- Να παρακολουθεί ότι γίνεται σωστά η χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
- Σε περίπτωση ατυχήματος να πραγματοποιεί την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος . Αφού πραγματοποιήσει την διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αξιολόγηση τους και στη συνέχεια να προτείνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.
- Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εποπτεύει και παρακολουθεί τις ασκήσεις για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων
- Να εποπτεύει και να παρακολουθεί την εκτέλεση ασκήσεων συναγερμού ώστε να διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
- Να κάνει εκτιμήσεις και μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων.
- Να παίρνει μέρος στην εκτίμηση των κινδύνων του επαγγέλματος.
11. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας:
- Πρέπει να φροντίζει ότι οι εργαζόμενοι τηρούν τους κανόνες υγιεινής και της ασφάλειας τους εργασιακού περιβάλλοντος.
- Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τυχόν κινδύνους που απορρέουν από το επάγγελμα τους.
- Να συμβουλεύει τους εργαζόμενους για τα μέτρα πρόληψης για τους εργασιακούς κινδύνους.
- Να παίρνει μέρος στην κατάρτιση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια τους.

Μπορεί να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας;

Σε μια επιχείρηση μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας. Επίσης, ο εργοδότης μπορεί να ορίσει κάποιον υπάλληλο της επιχείρησης ως τεχνικό ασφαλείας. Για να γίνει ο εργοδότης  τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης του/της, θα πρέπει οι σπουδές του/της να είναι οι προβλεπόμενες από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας. Επίσης, πρέπει η επιχείρηση να υπάγεται είτε στη κατηγορία Β’ ή Γ΄ και να απασχολούν 50 ή λιγότερους εργαζομένους. Με την προϋπόθεση ότι έχουν σπουδάσει κάτι  ανάλογο της ειδικότητας που απαιτείται.

Τεχνικός ασφαλείας μπορεί να γίνει κάποιος που έχει:
- Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (TEE).
- Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με αντικείμενο σπουδών που αφορά τις εγκαταστάσεις, την διαδικασία παραγωγής. Είναι υποχρεωτική η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
- Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των KATEE.
- Aπολυτήριο τεχνικού λυκείου η μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.
- Ή έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης πάνω στα θέματα ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων. Αυτά τα σεμινάρια πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 100 ωρών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...