Πρόσθετα φορολογικά βάρη 716 εκατ. ευρώ με το φορολογικό νομοσχέδιο

Πρόσθετα φορολογικά βάρη 716 εκατ. ευρώ με το φορολογικό νομοσχέδιο

Οι αλλαγές στο αρχικό σχέδιο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και θα εισαχθεί την Πέμπτη για συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή

Πρόσθετα έσοδα ύψους 716 εκατ. ευρώ για τα δημόσια ταμεία προκύπτουν από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και εισάγεται την Πέμπτη για συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλλαγών, με το νέο τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνεται ηπιότερο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Η πλέον εντυπωσιακή παρέμβαση αφορά στη σαφή δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελματιών να αποδείξουν μετά από έλεγχο, ότι το εισόδημα που προσδιόρισε για αυτούς η Εφορία, είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Άλλες σημαντικές αλλαγές που μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους αλλά και τις ατομικές επιχειρήσεις είναι οι εξής:

- Μείωση 50% του τέλους επιτηδεύματος για το σύνολο της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογουμένων.

- Οι εξαιρέσεις, αφορούν αγρότες, όσους έχουν εισόδημα από μπλοκάκια μέχρι τρεις εργοδότες, αλλά και επαγγελματίες με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη από το 80%.

Οι βασικές σημειακές τροποποιήσεις και εξειδικεύσεις που επέρχονται αφορούν στα εξής:

- Μείωση του τέλους επιτηδεύματος ασχέτως του ύψους των δηλωθέντων εισοδημάτων. Μειώνεται κατά 50% το τέλος επιτηδεύματος για ΟΛΟΥΣ τους ελεύθερους επαγγελματίες ασχέτως του αν δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα.
- Διευκρινίσεις ως προς το μαχητό του τεκμηρίου. Εισάγεται στο σχέδιο νόμου προς άρση αμφισβητήσεων ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.
- Τροποποιήσεις ως προς την προσαύξηση του ύψους του τεκμηρίου με βάση τον τζίρο. Ως γνωστόν, το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Ειδικά για το ύψος του τζίρου, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επι του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επι του ποσού των 10.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους.
- Προσθήκες στη λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών που εντάσσονται στο μειωμένο -κατά 50%- τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής α) όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής), β) οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα γ) οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.
- Mείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

Από τις αλλαγές οι οποίες έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο προκύπτουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 716 εκατ. ευρώ, μείον όμως 164 εκατ. ευρώ, τα οποία σχετίζονται με τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος. Επίσης, αναμένεται εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ από το γεγονός ότι η σειρά ελευθέρων επαγγελματιών δεν θα λάβουν κοινωνικά επιδόματα, καθώς θα υπερκαλύπτουν τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγούνται.