Φορολογικές δηλώσεις: Τι αλλάζει στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1

Φορολογικές δηλώσεις: Τι αλλάζει στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1

Ποιους αφορά

Νέοι κωδικοί περιλαμβάνονται στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Επίσης γίνεται ολική επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και της υποχρέωσης κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες καταναλωτικές δαπάνες.

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Αναμένεται η κατάθεση και ψήφιση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει την εξόφληση των επιπλέον ποσών φόρων που θα προκύπτουν από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων σε 8 μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους έως και τον Φεβρουάριο του 2023.

Βάσει των όσων προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν Α1032/11-3- 2022 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή για τις νέες φορολογικές δηλώσεις, στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2021 που θα υποβληθεί φέτος από τα φυσικά πρόσωπα προστέθηκαν οι ακόλουθοι νέοι κωδικοί:

  • Κωδικοί 043, 044 του Πίνακα 2: Πρέπει να συμπληρωθούν από τους φορολογούμενους που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και απέκτησαν το 2021 εισόδημα από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, προκειμένου να απαλλαγούν από το 50% του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Κωδικοί 873, 874 του Πίνακα 4: Πρέπει να δηλωθούν οι μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση τίτλων των προηγούμενων φορολογικών ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκρισή τους σε ημεδαπής / αλλοδαπής.
  • Κωδικοί 081, 082, 083 του Πίνακα 6: Για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν για κύρια κατοικία της οικογένειας πρέπει στους κωδικούς αυτούς να δηλωθεί ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης.
  • Κωδικοί 084, 085, 086 του Πίνακα 6: Για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν πρέπει στους κωδικούς αυτούς να δηλωθεί ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης.
  • Κωδικοί 818, 820, 822: Προστέθηκαν στον Πίνακα 6 και πρέπει να συμπληρωθούν από τη σύζυγο εφόσον αυτή έχει υπογράψει σύμβαση μίσθωσης ή εφόσον η μίσθωση αφορά κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον υπόχρεο.
  • Κωδικός 087 του Πίνακα 6: Στον κωδικό αυτό πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης σε κάθε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου που δεν είναι κύρια κατοικία ή κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.
  • Κωδικοί 633, 634: Δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε σε καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε ΑΕΙ που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ.
  • Κωδικός 033: Συμπληρώνεται από τον υπόχρεο ο συνολικός αριθμός των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο και τα μη κοινά τέκνα του.

Παρακαλούμε περιμένετε ...