Ποιοι και πώς μπορούν να κουρέψουν έως και 40% πρόστιμα της Εφορίας

Ποιοι και πώς μπορούν να κουρέψουν έως και 40% πρόστιμα της Εφορίας

Αναλυτικά παραδείγματα για φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις

Με εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Πιτσιλή, η ΑΑΔΕ δίνει αναλυτικά παραδείγματα για το πώς μπορούν οι φορολογούμενοι (τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι επιχειρήσεις) να κουρέψουν έως και 40% πρόστιμα που τους έχουν βεβαιωθεί από την Εφορία.

Οι ευνοϊκές διατάξεις για μείωση των προστίμων αφορούν ακόμη και φορολογούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί ήδη εντολή ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.

Προκειμένου να γίνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπόχρεους τροποποιητική δήλωση.

Οι διατάξεις ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4512/2018, ήτοι από 17.1.2018 και μετά.

Οι κυρώσεις που επιφέρουν δηλώσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διακρίνονται σε:

- Επρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου επιβάλλονται οι κυρώσεις για τη διαδικαστική παράβαση της υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΦΔ.

- Εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, επιβάλλεται επί του ποσού του φόρου που προκύπτει προς καταβολή, αντί του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ, πρόστιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου των άρθρων 58 παρ. 2, 58Α παρ. 2, ή 59 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου, κατά περίπτωση. Ωστόσο, το εν λόγω πρόστιμο περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή (ήτοι το τελικό ποσό της βάσει της δήλωσης φορολογικής υποχρέωσης, όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά 40% του σχετικού προστίμου), εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό αυτής.

H δυνατότητα της κατά τα ανωτέρω μείωσης των προστίμων δεν παρέχεται για τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, κατά την καταβολή υπολογίζονται οι αναλογούντες τόκοι.

Δείτε στην εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο αναλυτικά παραδείγματα για πρόστιμα που αφορούν υποθέσεις άμεσης φορολογίας και έμμεσης φορολογίας και ανάλογα με την χρονική περίοδο που αφορούν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παρακαλούμε περιμένετε ...