Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 8.067 θέσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ

Αν και στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τις 27.948 θέσεις που προσφέρονται ανά την Ελλάδα προσφέρονται θέσεις σε πάρα πολλές ειδικότητες πιθανόν να υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι που θα διαπιστώσουν ότι στις προσφερόμενες θέσεις δεν υπάρχει η ειδικότητά τους.

Σίγουρα πολλοί εξ αυτών αρχικά θα απογοητευτούν όμως έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν συνολικά 8.067 θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ, ΔΕ (αν συμπεριληφθούν και οι θέσεις ΥΕ ο αριθμός φθάνει τις 8.511).

Θυμηθείτε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που ετοίμασε το news.gr για τις θέσεις του ΟΑΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απολαβές είναι οι ίδιες και για τις 3 κατηγορίες εκπαίδευσης οπότε δεν χρειάζεται να προβληματίζονται. Αν λοιπόν κάποιος είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνει 490 ευρώ είτε είναι πτυχιούχος ΑΕΙ είτε είναι απόφοιτος Λυκείου ή Γυμνασίου – Δημοτικού.

Αν κάποιος παρόλα αυτά δεν επιθυμεί να καταθέσει την αίτησή τους για θέσεις ΔΕ/ΥΕ υπάρχουν θέσεις που μπορούν να τις διεκδικούσουν όλοι οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών , δηλαδή της κατηγορίας ΠΕ. Συγκεκριμένα με βάση τα όσα ορίζει το παράρτημα της δημόσια πρόσκλησης του ΟΑΕΔ όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ σε περίπτωση που έχουν πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων,

(ii) υπολογιστικών φύλλων

και

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τις 2.566 θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού.  Για του λόγου του αληθές παραθέτουμε τα όσα ορίζονται:

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Τι να επιλέξω;

Σε περίπτωση που έχετε αρκετά μόρια λόγω ανεργίας, εισοδήματος κλπ θα μπορούσαν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ να μη βιαστούν επιλέγοντας θέσεις της ειδικότητας τους που πιθανόν να είναι λίγες.  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολογίας υπάρχει μόνο μία θέση, στην πολυπληθή ειδικότητα των παιδαγωγών προσφέρονται μόνο 9 θέσεις και στους φιλολόγους  26 θέσεις.

Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο οι θέσεις αυτές να βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων οπότε να μην αξίζει να τις διεκδικήσεις κάποιος για τα 490- 425 ευρώ που θα είναι οι μηνιαίες απολαβές του.

Ας εξετάσουν λοιπόν οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ που απογοητεύτηκαν από τις λιγοστές θέσεις της ειδικότητάς τους το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν θέσεις στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικού – Λογιστικού καθώς θα αυξήσουν τις πιθανότητες τους.

Εναλλακτική λύση της κατηγορίας ΔΕ: Μπορείτε να διεκδικήσετε 5.501 θέσεις

Φυσικά όλοι οι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις της κατηγορίας ΔΕ.

Συγκεκριμένα  ένας απόφοιτος ΑΕΙ – ΑΤΕΙ μπορεί να διεκδικήσει  θέσεις ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού/Οικονομικού/Γραμματέων, ΔΕ Κλητήρων – Οδηγών και ΔΕ Κλητήρων. Επίσης υπάρχουν και θέσεις για την κατηγορία ΔΕ Γενικών – Καθηκόντων που θα μπορούσε να διεκδικήσεις ένας απόφοιτους ΑΕΙ –ΑΤΕΙ. Συνολικά στις ειδικότητες αυτές ο αριθμός των θέσεων φθάνει τις 5.501  Παραθέτουμε τα όσα απαιτούνται για τις εν λόγω ειδικότητες:

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
-
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου
ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Θέσεις ΥΕ γενικών καθηκόντων

Φυσικά προσφέρονται και 444 θέσεις στην κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ. Και αυτές μπορούν να διεκδικηθούν από πτυχιούχους ΑΕΙ – ΑΤΕΙ. Οι απολαβές όπως αναφέρθηκε δεν επηρεάζονται από την κατηγορία εκπαίδευσης άλλα από την ηλικία των υποψηφίων. Αν λοιπόν κάποιος είναι κάτω των 25 θα έχει απολαβές ύψους 425 ευρώ και άνω των 25 ετών 490 ευρώ.

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίτησή σας

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις 27.948 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης και ακόμα τα προβλήματα παραμένουν στο σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Όσοι έχετε την υποχρέωση κατάθεσης δικαιολογητικών γιατί είστε αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ή είστε πτυχιούχους ΑΕΙ που διεκδικεί μία θέση ΔΕ ή στην περίπτωση που έχετε παιδιά αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ ας έχετε μαζί και την αίτηση που εκτυπώσατε από τον υπολογιστή σας προκειμένου να επαληθεύσετε με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου αν τελικά  έχουν υποβληθεί επιτυχώς όλα τα στοιχεία σας.

Ο εν λόγω υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει να διαχειρίζεται το ΟΠΣ.

Καλόγηρος Βασίλειος