Γίνε Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στη σημερινή εποχή της αυξημένης ανεργίας, η συνδρομή του επαγγελματικού προσανατολισμού στην επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος κρίνεται περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Στη χώρα μας, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο σχετικά με την κατοχύρωση του επαγγέλματος, με αποτέλεσμα να ασκείται από οποιονδήποτε. Πέρα, όμως, από αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που σου παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και το επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα της συμβουλευτικής. Παράλληλα, ο ΕΟΠΠΕΠ, δηλαδή ο κρατικός φορέας, που είναι αρμόδιος για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, έχει θέσει μια σειρά από προϋποθέσεις για την ένταξη στο μητρώο των Συμβούλων. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν ο ενδιαφερόμενος παρακολουθήσει ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών ΑΕΙ. Αυτά είναι :

 Εκπαιδευτικά προγράμματα ΣΥΕΠ :

Ποιοι μπορούν να γίνουν Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Για να γίνει κανείς σύμβουλος, θα πρέπει - όπως αναφέρθηκε - να εκπονήσει ένα από τα πιο πάνω μεταπτυχιακά. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του μεταπτυχιακού, "Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, στην Εκπαίδευση και στην Υγεία", δικαίωμα εισαγωγής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (φιλόλογοι, φυσικοί, μαθηματικοί κ.ά.), πτυχιούχοι επαγγελμάτων υγείας, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Να τονίσουμε ότι οι ίδιες ειδικότητες αναφέρονται και στον κανονισμό του προγράμματος συμβουλευτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ. Παραθέτουμε ακολούθως σχετικό κατάλογο:

α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας,

β) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής,

γ) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Διατροφής, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας, Μαιευτικής, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και

δ) Πτυχιούχοι "καθηγητικών σχολών" (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, κ.λπ.), εφόσον είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις, με απόφαση της ΓΣΕΣ, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ., άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στο χώρο της Συμβουλευτικής, κ.λπ.).

Χώροι εργασίας

Όσοι εκπονήσουν ένα από τα παραπάνω μεταπτυχιακά, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ως σύμβουλοι, είτε στο Δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Στα σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες έχει δημιουργηθεί ο κλάδος ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, άλλα και ο κλάδος ΠΕ31 εξειδικευμένου προσωπικού. Για να ενταχθεί κάποιος σε αυτούς, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, απόσπασμα της οποίας και παραθέτουμε :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 31 εξειδικευμένου προσωπικού:

αα) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,

ββ) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και

γγ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

Για τους κλάδους ΠΕ31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής : Πτυχίο τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και εξειδίκευση.

Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

Δείτε τον οδηγό του news.gr για τα Μεταπτυχιακά

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...