Ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά για μηχανικούς

Οι Πολυτεχνικές σχολές παρέχουν εκτός από πληθώρα εργασιακών διεξόδων και πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων που καταστούν ακόμα πιο ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους στην αγορά εργασίας. Προσωπικά ξεχωρίσαμε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών αποφοίτων και επιπροσθέτως φαίνεται να έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα που παρουσιάζονται είναι τα «εφαρμοσμένη μηχανική», «υπολογιστική μηχανική», «συστήματα αυτοματισμού».

Συστήματα αυτοματισμού

Όσοι μηχανικοί άλλα και απόφοιτοι σχολών Θετικής κατεύθυνσης ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετες γνώσεις και να ειδικευτούν στο κομμάτι των αυτοματισμών αξίζει να καταθέσουν την αίτησή τους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συστήματα Αυτοματισμού» του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αντικείμενο του εν λόγω προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή των Συστημάτων Κατασκευών & Παραγωγής και των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης. Στόχος του είναι η ειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας καθώς και η κατάρτιση των μηχανικών έτσι ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας. Παράλληλα οι απόφοιτοι μετά το τέλος των μεταπτυχιακών τους σπουδών θα αποκτήσουν κατάρτιση σε έναν τομέα τεχνολογικής αιχμής όπως είναι οι αυτοματισμοί με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους ως Μηχανικοί ή Επιστήμονες και να διευκολύνονται στην εύρεση ανάλογης εργασίας.

Κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα έχει δυο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτή των συστημάτων κατασκευών και παραγωγής. Όσοι την επιλέξουν θα έχουν ειδίκευση στα Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή των αυτοματισμών καθώς και της υποστήριξης όλων των σχετικών διαδικασιών με Η/Υ.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι αυτή των συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής. Οι απόφοιτοι θα ειδικευτούν σε συστήματα ρομποτικής με έμφαση στις προηγμένες ρομποτικές διατάξεις και σε προηγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

Προϋποθέσεις

Για όσους ενδιαφέρονται και είναι ακόμα προπτυχιακοί φοιτητές παραθέτουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αρχίζουν να προετοιμάζονται γιατί όπως θα διαπιστώσει κανείς ο βαθμός πτυχίου είναι βασικό κριτήριο επιλογής. Πιο αναλυτικά:

- Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα/ Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος.
- Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.
- Οι γνώσεις πληροφορικής.
- Οι συστατικές επιστολές.
- Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://dpms-as.mech.ntua.gr/info.html

«Εφαρμοσμένη μηχανική» και «Υπολογιστική μηχανική»

Άλλα δυο μεταπτυχιακά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι αυτά της εφαρμοσμένης μηχανικής και της υπολογιστικής μηχανικής. Η εφαρμοσμένη μηχανική μελετά τη συμπεριφορά υγρών και στερεών υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του προγράμματος στόχος του είναι να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις τους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε αυξημένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

Κριτήρια επιλογής και ημερομηνία κατάθεσης αίτησης συμμετοχής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών πραγματοποιείται μετά από προσωπική συνέντευξη με την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ και συνεκτιμούνται: α) ο γενικός βαθμός διπλώματος, β) η γνώση ξένων γλωσσών, γ) συστατικές επιστολές και δ) τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία. Για όσους ενδιαφέρονται αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν καλούνται να υποβάλλουν στην Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ μέχρι Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013:

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία.

 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (Γίνονται δεκτοί όσοι πρόκειται αποδεδειγμένα να αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου του 2013).

 • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

 • Τεκμηρίωση μιας ξένης γλώσσας, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.

 • Τυχόν συστατικές επιστολές.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Τηλ. 210-772 1304). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία της Σχολής (Τηλ. 210-772 4189). Ιστοσελίδα προγράμματος: http://www.mechan.ntua.gr/

Υπολογιστική μηχανική

Το μεταπτυχιακό υπολογιστική μηχανική έχει ως στόχο να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις στους μηχανικούς ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στον τομέα της έρευνας και να είναι ικανοί να υλοποιήσουν εξειδικευμένες και σύνθετες εφαρμογές των υπολογισμών. Για παράδειγμα θα μπορούν να υπολογίσουν το πώς διαχέονται οι αέριοι ρύποι σε έναν αυτοκινητόδρομο ή να επιλύσουν μέσω των υπολογισμών και της μοντελοποίησης κατασκευαστικά προβλήματα. 

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ. είναι η γνώση ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την ΕΔΕ, περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούμενων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που χορηγούν το ΜΔΕ.

Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του ΜΦ, είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η ΕΔΕ. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την ΕΔΕ, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των ΜΦ, η οποία συγκροτείται από την ΕΔΕ και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης.

Ως προβλεπόμενα και από το Νόμο συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

 • Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα/Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος.

 • Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 • Οι γνώσεις πληροφορικής.

 • Οι συστατικές επιστολές. 

 • Συνέντευξη (προαιρετικά). 

 • Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://compmech.chemeng.ntua.gr/

 

Επιμέλεια-Επεξεργασία

Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ

Παρακαλούμε περιμένετε ...