Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Φυσική: Νέοι εργασιακοί ορίζοντες για τους φυσικούς

Αν και στην Ελλάδα τα περισσότερα μεταπτυχιακά δεν σου παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα και στην ουσία σε ακολουθούν τα δικαιώματα του βασικού τίτλου σπουδών, παρόλα αυτά υπάρχουν μερικά μεταπτυχιακά που ανοίγουν νέους εργασιακούς ορίζοντες για όσους τα επιλέξουν. Ένα από αυτά είναι και το μεταπτυχιακό στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική. Για όσους δεν το γνωρίζουν η Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική είναι θεσμοθετημένη επαγγελματική εξειδίκευση για τους Φυσικούς στο χώρο της Υγείας. Η επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής – Ακτινοφυσικής στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών ως υπευθύνων ακτινοπροστασίας προβλέπεται ως υποχρεωτική από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής στα εργαστήρια αυτά είναι η κατοχή της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας του Ακτινοφυσικού

Ακολούθως παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται το πτυχίο του φυσικού τμήματος και η μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ακτινοφυσική:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους από σχολή ξένης χώρας. 

3. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ιατρική Ακτινοφυσική (Διδακτορικό Δίπλωμα, master ή DEA ή άλλου ισοδύναμου τύπου ή πιστοποιητικό σχολής Φυσικής Νοσοκομείου της Ε.Ε.Α.Ε.) 

4. Πιστοποιητικά πρακτικής άσκησης (δώδεκα (12) μήνες πρακτικής άσκησης: 4 μήνες στη Φυσική της Ακτινοθεραπείας, 4 μήνες στη φυσική της Πύρινης Ιατρικής, 4 μήνες στη Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και λοιπών συστημάτων απεικονίσεως ) 

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006 ) ότι: «δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση επαγγελματικής μου ιδιότητας» σε αντίθετη περίπτωση « έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……..» (αντί ποινικού μητρώου) 

6. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη

7. Εκάστοτε Παράβολο Δημοσίου ταμείου και παράβολο χαρτοσήμου

8. Δύο (2) φωτογραφίες.

9. Για αλλοδαπούς ομογενείς οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

10. Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εργασία

Για να έχουν μια εικόνα οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες που παρέχει ένας ακτινοφυσικός αντλήσαμε υλικό από τον διαδικτυακό τόπο του Ακτινοφυσικού κ. Στρατάκη:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι παρακάτω:

 • Συνεργασία για υπευθυνότητα Ακτινοπροστασίας

  1. Μερική ή πλήρης απασχόληση σαν υπεύθυνος ακτινοφυσικός εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής ή Εργαστηρίου Ακτινοβολιών Ιατρικών Εφαρμογών.

  2. Σύμβουλος ακτινοπροστασίας Εργαστηρίου Ακτινοβολιών Ιατρικών Εφαρμογών.

 Παροχή έργου

  1. Μελέτες ακτινοπροστασίας (χώρων) για εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού:

   • Ακτινογραφικών συστημάτων

   • Ακτινοσκοπικών συστημάτων

   • Υπολογιστικών τομογράφων

   • Μαστογράφων

   • Οδοντιατρικών - πανοραμικών ακτινογραφικών συστημάτων

   • Συστημάτων μέτρησης οστικής μάζας

  2. Μελέτες ακτινοπροστασίας χώρων εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής

  3. Έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας εξοπλισμού & ασθενών :

   • Αξονικών τομογράφων

   • Ακτινολογικών συστημάτων

   • Ακτινοσκοπικών συστημάτων

   • Μαστογράφων

   • Οδοντιατρικών - πανοραμικών διατάξεων

   • Φορητών ακτινογραφικών συστημάτων

   • Συστημάτων μέτρησης οστικής μάζας

   • Έλεγχος ποιότητας εμφανιστηρίων

  4. Έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής:

   • γ-κάμερας

   • Εξοπλισμού εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής

Για περισσότερες πληροφορίες παραθέτουμε σύνδεσμο που μας υπέδειξε μετά από επικοινωνίας ο κ. Στρατάκης http://www.aapm.org/medical_physicist/default.asp

Μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής Φυσικής

Για όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Ακτινοφυσικού θα πρέπει να επιλέξουν για την Ελλάδα είτε το μεταπτυχιακό Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους για την περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://medphys.med.uoa.gr/

Πανεπιστήμιο Πάτρας: http://physics.med.upatras.gr/default.htm

Παρακαλούμε περιμένετε ...