Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές της Β’ Λυκείου

Αλλαγές έρχονται στο Νέο Λύκειο, όπως προκύπτει από δηλώσεις του υπουργού Παιδείας καθώς και από σχετική ενημέρωση του news.gr.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές, καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές της Β' Λυκείου για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη και το νέο σύστημα εισαγωγής.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γ' Λυκείου

Το ΙΕΠ, όπως ενημερώθηκε το news.gr, έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της επαναφοράς της Πληροφορικής για την εισαγωγή στα οικεία τμήματα. Πιθανόν να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο στα πλαίσια της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών όπου οι μαθητές θα εξετάζονται σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική και Νεοελληνική Γλώσσα.

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

Φυσική Αγωγή

Από φέτος έχει πραγματοποιηθεί αύξηση των ωρών του μαθήματος για τους μαθητές της Γ' Λυκείου κατά μία ώρα.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Το μάθημα αναμένεται να αφαιρεθεί από το πρόγραμμα σπουδών της Γ' Λυκείου.

Ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, Ιταλικά και Ισπανικά

Ο νόμος για το Νέο Λύκειο προέβλεπε ότι για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε "ειδικά μαθήματα" δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων "Τμήματα ενίσχυσης" στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά.

Φαίνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα ενταχθούν στο πρωινό πρόγραμμα σύμφωνα και με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα "Καθημερινή".

Κατανομή σχολών σε επιστημονικά πεδία

Όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου του 2015 θα πρέπει να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα γίνει η ένταξη των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία.

Το παραπάνω ορίζεται και από την κείμενη νομοθεσία που αναφέρει τα ακόλουθα:

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ής Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

Συντελεστής βαρύτητας

Καθυστέρηση υπάρχει ως προς την ανακοίνωση του συντελεστή βαρύτητας σε ένα εκ των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Σύμφωνα με το νόμο για το Νέο Λύκειο, ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α ́ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

Πότε γίνεται η επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού

Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης Ημερησίου και Δ ́ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Πόσες Ομάδες Προσανατολισμού επιλέγουν οι μαθητές

Έκαστος μαθητής επιλέγει μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Στρατιωτικές σχολές

Στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Παιδείας με τους Υπουργούς Δημοσίας Τάξεως και Εθνικής Άμυνας, όπως έγραψε το news.gr, δεν λήφθηκαν οριστικές αποφάσεις. 

Αναζητείται τρόπος ώστε οι σχολές να επιλέγονται συνειδητά από τους υποψήφιους καθώς τα τελευταία χρονιά ο αριθμός των εισακτέων μειώνεται περαιτέρω μετά τη διακοπή φοίτησης κάποιων πρωτοετών δοκίμων.

Αριθμός εισακτέων

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.

Εισαγωγή μαθητών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Εκτός από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο μαθητής στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα μετρά και ένας 5ος βαθμός που φέρει την ονομασία Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ). Ο βαθμός αυτός εξάγεται από τις επιδόσεις του μαθητή στις τρείς τάξεις του λυκείου. Ο βαθμός προαγωγής των δυο πρώτων τάξεων καθώς και ο βαθμός απόλυσης πολλαπλασιάζονται με συντελεστή που είναι 0,4 για την Α τάξη, 0.7 για τη Β και 0.9 για τη Γ. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το δυο και εξάγεται ο ΒΠΑ.

Ο Βαθμός προαγωγής και απόλυσης αναπροσαρμόζεται αν είναι μεγαλύτερος ή της μίας μονάδας από το Μ.Ο των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ή αν είναι μικρότερος. Αν είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από το Μ.Ο των 4 μαθημάτων (πχ αν μέσος όρος 4 μαθημάτων είναι 15 και ο ΒΠΑ είναι 17 θα διαμορφωθεί στο 16). Αν αντιθέτως είναι μεγαλύτερος μέχρι 1 μονάδα δεν αναπροσαρμόζεται.

Σε περίπτωση που ο ΒΠΑ είναι μικρότερος αναπροσαρμόζεται προς τα επάνω μέχρι 1 μονάδα και όχι περισσότερο από το Μ.Ο. των 4 μαθημάτων. Δηλαδή αν ο Μ.Ο των 4 μαθημάτων είναι 15 και ο ΒΠΑ είναι 13 αναπροσαρμόζεται κατά μια μονάδα και το 13 γίνεται 14. Αν ο ΒΠΑ είναι 14.5 και ο Μ.Ο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι 15 τότε το 14.5 αναπροσαρμόζεται και γίνεται 15 όσο και ο Μ.Ο των πανελλαδικών μαθημάτων.

Μαθητές Β' Λυκείου

Ήδη οι μαθητές στη Β' τάξη έχουν επιλέξει μια από τις δυο ομάδες προσανατολισμού. Οι δυο ομάδες είναι αυτές των Ανθρωπιστικών σπουδών και των Θετικών σπουδών.

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:

α) κατά ποσοστό 50% με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Προαγωγή μαθητών από τη Β' στη Γ' τάξη

Σύμφωνα με το νόμο για το Νέο Λύκειο απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10)

και

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α ́ και β ́ επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β ́ κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Καλόγηρος Βασίλειος