Βάσεις – Μηχανογραφικό: Ευρύ φάσμα απασχόλησης για τους Βιολόγους

Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές στα τμήματα της Βιολογίας. Οι περισσότεροι που επιλέγουν αυτά τα τμήματα έχουν το όνειρο να γίνουν ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω τμήματα είναι κοινά για το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο και δηλώνονται κυρίως από μαθητές της θετικής κατεύθυνσης άλλα και της τεχνολογικής. 

Βάσεις σχολών

Οι βάσεις των 4 τμημάτων βιολογίας βρίσκονται στην κλίμακα των 17-18.000 μορίων. Στα τέσσερα τμήματα προσθέσαμε και το τμήμα των Ιωαννίνων άλλα και της Αλεξανδρούπολης που αν και διαφέρουν στην ονομασία τους παρέχουν το δικαίωμα στους αποφοίτους τους να ενταχθούν στον κλάδο των βιολόγων.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

17.671

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

17.621

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

18.245

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18.057

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16.631

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

17.286

 

Χώροι εργασίας

Σύμφωνα με τη μονογραφία του επαγγέλματος του Βιολόγου από τον ΟΑΕΔ ο απόφοιτος  Τμήματος Βιολογίας κλπ μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση (μέση, ανώτερη, ανώτατη), να γίνει ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως περιβαλλοντολόγος σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

Λόγω του γεγονότος ότι το πτυχίο της βιολογίας είναι πολύ γενικό, η ειδίκευση σε κάποιον τομέα αυξάνει τις επαγγελματικές προοπτικές.

Εργαστηριακές αναλύσεις Τροφίμων

Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών, Τμημάτων, Τομέων ή Κατευθύνσεων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής των Πανεπιστημίων της χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους − μέλους της ΕΕ ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων θ΄, κ΄, μβ΄, μγ΄ και μδ΄ του άρθρου 8, των περιπτώσεων ζ΄, ι΄, κγ΄ και κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, των παραγράφων ε΄, στ΄ και κη΄ του άρθρου 12 και της περίπτωσης κζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 344/ 2000 (Α΄ 297), μπορεί να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων επί αμοιβή, καθώς και να διευθύνουν δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις ανωτέρω αναλύσεις. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους κατόχους πτυχίου Τμημάτων Βιολογίας, Σχολών Πανεπιστημίων της Χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή άλλου κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε. (ΦΕΚ32Α/2014).

Νόμος 3305/2005

Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 16.

4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α., η ελάχιστη στελέχωσή της περιλαµβάνει:

α. έναν ιατρό µαιευτήραγυναικολόγο, µε τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο,

β. έναν επιστήµονα των βιοϊατρικών επιστηµών, πτυχιούχο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού…

Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

5. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η ελάχιστη στελέχωση της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης περιλαµβάνει:

α. έναν ιατρό ή επιστήµονα των βιοϊατρικών επιστηµών πτυχιούχο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε αποδεδειγµένη τουλάχιστον διετή πείρα το γνωστικό αντικείµενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισµένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο…

Παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

Δείτε εδώ παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

Η κατάσταση στην εκπαίδευση

Όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση αξίζει να αναφερθεί ότι στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας είναι εγγεγραμμένοι 669 βιολόγοι. Ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος και ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν είναι ο μοναδικός χώρος απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών Βιολόγων στη δημόσια εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το σχολικό έτος 2014-15 το ποσοστό προσλήψεων έφθασε το 50%. Σίγουρα η κατάσταση είναι καλύτερη από άλλες ειδικότητες (πχ φιλόλογοι) όμως η απορρόφησή τους είναι περιορισμένη.

Αριθμός προσληφθέντων αναπληρωτών

Αριθμός Βιολόγων

Ποσοστό απορρόφησης

331

669

49.47%

Άλλα τμήματα που εντάσσονται στον κλάδο των Βιολόγων

Ως βιολόγοι στην εκπαίδευση μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιωαννίνων και Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τα τμήματα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα εγκυκλίου:

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.04

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών(Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή

ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου)

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής(2).

 

 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

 Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...