Πιλοτική εφαρμογή του «Εργαλείου Μείωσης των Εκκρεμών Υποθέσεων» στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Πιλοτική εφαρμογή του «Εργαλείου Μείωσης των Εκκρεμών Υποθέσεων» στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Η συγκεκριμένη δυνατότητα ονομάζεται Backlog Reduction Tool

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REFORM) το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της Δικαιοσύνης, μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Τεχνικής Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων (TSI). Στο συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ), μέσω των καινοτόμων  μεθόδων που αυτή έχει εισαγάγει πανευρωπαϊκά και στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή του «Εργαλείου Μείωσης των Εκκρεμών Υποθέσεων» (Backlog Reduction Tool) στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη μείωση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων, ένα ακανθώδες ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη και θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρόνου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. 

Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή γενικών κατευθύνσεων, στρατηγικών, νομικών συμβουλών, μελετών, επιμόρφωσης, καθώς και επιτόπιων επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, για την επίλυση των προβλημάτων και την πρόληψη των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Στην υλοποίηση του έργου, από κοινού με τα στελέχη του Υπουργείου και τους ειδικούς τεχνικούς συμβούλους, θα συμβάλουν ενεργά Δικαστές και Δικαστικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 715 χιλ. ευρώ, ενώ η υλοποίησή του αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2024 και θα διαρκέσει 24 μήνες.