Προαπαιτούμενα Νο 2: Τι ψηφίζεται αύριο το βράδυ στη Βουλή

Αύριο Τετάρτη, το βράδυ ψηφίζεται στη Βουλή το δεύτερο μέρος των προαπαιτούμενων. Πρόκειται για "συνέχεια" ουσιαστικά των πρώτων μέτρων που ψηφίστηκαν πριν από μια εβδομάδα. Την ψήφιση τους έχουν θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση οι δανειστές προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για το τρίτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, ύψους 86 δισ. ευρώ.

Με έκθεση του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναλύει τα μέτρα αυτά. Τα μέτρα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 (Α80)".

Ένα κεφάλαιο είναι αυτό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ).

Τα βασικά σημεία - αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι:

I. Αυξάνονται οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο δικαστήριο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 204, 205, 232 και 607 του Κώδικα, οι οποίες αποτελούν εφεξής δημόσιο έσοδο. (Σήμερα, τα εν λόγω ποσά αποτελούν έσοδο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης).

Ii. Σημαντικό κομμάτι αφορά τους πλειστηριασμούς.

Διαβάστε εδώ όλες τις αλλαγές που θα ισχύουν στο εξής για πλειστηριασμούς. 

ΙΙ. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Ενσωματώνεται στην εσωτερική έννομη τάξης η οδηγία 2014/59/ΕΕ, που θεσπίζει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, με τις εξής κατάργηση βάση κατηγορίες ρυθμίσεων:

α. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση της διαδικασίας ανάκαμψης και της διαδικασίας εξυγίανσης των οριζόμενων οντοτήτων του χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σε αντιστοιχία με τα μακροοικονομικά δεδομένα της εκάστοτε οικονομικής συγκυρίας.

β. Ενδο-ομιλική χρηματοδοτική στήριξη.

γ. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και εξουσίες αρμόδιων αρχών για τη λήψη τους.

δ. Εξουσίες αρχής εξυγίανσης και αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών (παροχή σύμφωνης γνώμης στις οριζόμενες περιπτώσεις καθώς και για κάθε απόφαση της αρχής εξυγίανσης που έχει άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο ή συστημικἑς συνέπειες).

ε. Προϋποθέσεις ισχύος της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρύματος, προσδιορισμός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης και αντιμετώπιση/εξάλειψη των ενδεχόμενων εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων.

στ. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενεργειών εξυγίανσης σε ένα πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρ1›μα, ή σε μία εταιρία συμμετοχών.

ζ. Μέτρα εξυγίανσης στα οποία μπορεί να προβεί μεμονωμένα ή συνδυαστικά η αρχή εξυγίανσης [εντολή μεταβίβασης, σύσταση μεταβατικού ιδρύματος, διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων (συνδυαστικά με άλλο μέτρο) και αναδιάρθρωση παθητικού, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή εξυγίανσης ασκεί εξουσίες απομείωσης και μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων σε μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδρυμάτων και οντοτήτων].

η. Αναγκαίες διασφαλίσεις των δικαιωμάτων των μετόχων και πιστωτών κατάργηση την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης.

θ. Προϋποθέσεις:

- συμμετοχής του Δημοσίου στην ανακεφαλαιοποίηση ιδρύματος ή οντότητας με δημόσια κεφαλαιακή στήριξη έναντι κοινών μετοχών κ.α..

Επιπλέον, καθορίζεται ότι η διοίκηση και διαχείριση του ιδρύματος ή οντότητας που μετέχει το Δημόσιο ασκείται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ύψος συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών, και ότι η συμμετοχή του Δημοσίου μεταφέρεται στον ιδιωτικό τομέα αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες,

- θέσης, ενός ιδρύματος ή οντότητας υπό προσωρινό δημόσιο έλεγχο με την έκδοση μίας ή περισσότερων εντολών μεταβίβασης μετοχών, με εκδοχέα εντολοδόχο του Δημοσίου ή εταιρεία που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από αυτό. Ομοίως ισχύουν εδώ τα προαναφερθέντα για την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος ή οντότητας που τίθεται υπό προσωρινό δημόσιο έλεγχο, καθώς και για τη μεταβίβαση της συμμετοχής του Δημοσίου.

ι. Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (πλήρωση ανά πάσα στιγμή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλἑξιμων υποχρεώσεων με προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού τους).

ια. Συγκρότηση Σωμάτων Αρχών Εξυγίανσης και Ευρωπαϊκού Σώματος

Εξυγίανσης για τις οριζόμενες περιπτώσεις.

ιβ. Ορισμός ως Ταμείου Εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων του Σκἑλους Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το Ταμείο Εξυγίανσης χρησιμοποιεί τους επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους που πρέπει να διαθέτει μετά από απόφαση της αρχής εξυγίανσης και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης κ.λπ. (άρθρο 2)

Ποια θα είναι τα αποτελέσματα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου 

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση του ΓΛΚ, από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη από την εφαρμογή της δυνατότητας παροχής δημόσιας κεφαλαιακής συμμετοχής σε ίδρυμα ή οντότητα, ή της θέσης αυτών υπό προσωρινό δημόσιο έλεγχο, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις συντρέχουσες, κατάργηση τη δεδομένη χρονική στιγμή, πραγματικές συνθήκες. 

Στην περίπτωση αυτή, το χαρτοφυλάκιο του Ελληνικού Δημοσίου θα αυξηθεί ισόποσα της αξίας συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του ιδρύματος ή οντότητας. [άρθρο 2 (άρθρα 57-58 της Οδηγίας) 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό – φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης άρθρο 1 (άρθρο 957 του Κ.Πολ.Δ.)

Παρακαλούμε περιμένετε ...