Πακέτο «κόκκινων» δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ πουλά η Alpha Bank

Πακέτο «κόκκινων» δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ πουλά η Alpha Bank

Σε συμφωνία με Apollo και IFC ήρθε η τράπεζα

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με την Apollo Global Management, LLC και από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (International Finance Corporation - IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την πώληση μικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,056 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η συμφωνία αφορά σε i) μη εξυπηρετούμενα δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και από κοινού με την Εταιρία του Ομίλου Alpha Leasing Α.Ε., ii) μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ανακτηθέντων ακινήτων οφειλετών στην Ελλάδα, με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2018. Το τίμημα της συναλλαγής για το Χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται σε 337,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 33,6% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, ενώ το τίμημα για το χαρτοφυλάκιο ανακτηθέντων ακινήτων ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της.

Τη μεταβατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αναλάβει η εταιρία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται έως την 31.12.2018, ενώ όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο ανακτηθέντων ακινήτων η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...