Βοήθεια για τα καρτέλ ζητά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητά από πολίτες και επιχειρήσεις να απευθύνονται σε αυτήν και να την ενημερώνουν σχετικά με τις εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία περί εικαζόμενων παραβάσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είτε με τη μορφή παροχής πληροφοριών σχετικά με την αγορά, είτε με τη μορφή καταγγελίας.

Ο καταγγέλλων οφείλει να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του και - κατά περίπτωση - την επιχειρηματική του δραστηριότητα , την ταυτότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα των καταγγελλόμενων, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία, κατά την άποψή του, συνιστούν παράβαση των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, τα οποία οφείλει να περιγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία οφείλει, επίσης, να παραθέτει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, τις σχετικές με τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελίας αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών και τις συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτές, τη γεωγραφική έκταση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, προηγούμενες ή τρέχουσες τυχόν διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών δικαστηρίων ή εθνικών αρχών ανταγωνισμού κράτους μέλους της ΕΕ για το ίδιο θέμα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...