Στο 10% του ΑΕΠ ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2012

Στο 10% του ΑΕΠ ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2012, λόγω της στήριξης των τραπεζών. Χωρίς την υποστήριξη των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων το έλλειμμα θα ήταν 6% του ΑΕΠ.

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώσε τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2009-2012, τα οποία καταρτίστηκαν στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) για την πρώτη κοινοποίηση του έτους 2013 και υποβλήθηκαν, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας, στη Eurostat.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το έλλειμμα της Γενικής Κυβερνήσεως το 2012 ανήλθε στα 19,4 δισ. ευρώ ή το 10% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2012 ανήλθε στα 303,9 δισ. ευρώ ή στο 156,9% του ΑΕΠ.

Τα αποτελέσματα του 2012 επηρεάστηκαν από την επίπτωση της υποστήριξης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το 2012, αυτή η στήριξη ανήλθε σε 7,73 δισ. ευρώ ή στο 4% του ΑΕΠ.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες δαπάνες/έσοδα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις από το 2008, επιπρόσθετα από τις νέες δαπάνες/έσοδα που ανέκυψαν το έτος 2012. Ως μέρος των τελευταίων αυτών, το 2012 η Γενική Κυβέρνηση, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), πραγματοποίησε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ύψους 8.429 εκατομμυρίων για την εξυγίανση των τραπεζών.

Επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης

Έτος

 

Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (-)  

Επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο έλλειμμα της  Γενικής Κυβέρνησης

Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης  χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

2009

(εκατ. Ευρώ)

-36127

373

-36500

(% του ΑΕΠ)

-15,6%

0,2%

-15,8%

2010

(εκατ. Ευρώ)

-23719

960

-24679

(% του ΑΕΠ)

-10,7%

0,4%

-11,1%

2011

(εκατ. Ευρώ)

-19834

622

-20456

(% του ΑΕΠ)

-9,5%

0,3%

-9,8%

2012

(εκατ. Ευρώ)

-19360

-7734

-11626

(% του ΑΕΠ)

-10,0%

-4,0%

-6,0%

H Ελληνική Στατιστική Αρχή αναφέρει ότι η καταγραφή (σε δεδουλευμένη βάση) των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από το ΤΧΣ για την εξυγίανση των τραπεζών είναι προσωρινή και υπόκειται σε αναθεώρηση. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του ΤΧΣ για το έτος 2012 σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS), όταν λάβει χώρα, μπορεί να παρέχει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών, η οποία θα καταγραφεί ως έσοδο κεφαλαιακής μεταβίβασης και ως εκ τούτου θα μειώσει το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...