Βάρη 7,5 δισ. ευρώ φέρνουν τα μέτρα στον προϋπολογισμό

Φτωχή σε ανάλυση χαρακτηρίζεται η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016", που κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από το νομοσχέδιο προκύπτουν φανερές, αλλά και τυφλές επιβαρύνσεις για τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι τυφλές επιβαρύνσεις είναι αυτές, που το υπουργείο Οικονομικών αδυνατεί να προσδιορίσει.

Ειδικότερα, από το νομοσχέδιο προκύπτουν τα εξής βάρη για τον Προϋπολογισμό :

-Ενδεχόμενη δαπάνη 7 δισ. ευρώ από τη δυνατότητα επιχορήγησης φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους.

-Ετήσια απώλεια εσόδων 247 εκατ. ευρώ από την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ των καταργηθέντων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

-Ετήσια δαπάνη 60 εκατ. ευρώ από τη διεύρυνση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, την κάλυψη των εξόδων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη διεύρυνση του αριθμού των ανέργων, που δικαιούνται το επίδομα του μακροχρονίως ανέργου.

-Απώλεια εσόδων 8,9 εκατ. ευρώ από την μείωση του αντιτίμου εισόδου στα καζίνο (από τα 12 στα 6 ευρώ), η οποία αντισταθμίζεται κατά 8,4 εκατ. ευρώ από την αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιγνίων κατά 2% (καθαρή απώλεια 500 χιλ. ευρώ).

-Ετήσια δαπάνη περίπου 181 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της σύστασης πέντε θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση της Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Στις τυφλές επιβαρύνσεις για τον Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται:

-Απώλεια φορολογικών εσόδων και απώλεια εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και από τη μείωση του κατώτατου μισθού.

-Απώλεια εσόδων λόγω της αλλαγής από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις οφειλών των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

-Πρόσθετη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της διαδικασίας για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας.

-Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας ανανέωσης αδειών για τη διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

-Ετήσια δαπάνη λόγω της κάλυψης των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας δημοσίων ΙΕΚ και ενδεχόμενη δαπάνη από την ίδρυση νέων ΙΕΚ.

-Ετήσια δαπάνη, από το 2014 και μετά, από την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

-Ενδεχόμενη δαπάνη από την χορήγηση bonus στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

-Επιβάρυνση από την κατάργηση της απαλλαγής του Δημοσίου για τις εκτιμήσεις του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

-Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους εμπειρογνώμονες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

-Απώλεια εσόδων από τον περιορισμό των περιπτώσεων σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων, για τα οποία απαιτείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου.

-Απώλεια εσόδων από την καθιέρωση της προαιρετικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια.

Θανάσης Κουκάκης

Παρακαλούμε περιμένετε ...