Η χώρα χρεοκοπεί και οι offshore βασιλεύουν…

Έκπληξη προκάλεσε η ΠΟΛ 1138/30-6-2015 που την ημέρα που η Ελλάδα χρεοκόπησε, τα δημόσια έσοδα καταρρέουν και οι τράπεζες παραμένουν κλειστές, εκδόθηκαν οδηγίες για τον φορολογικό χειρισμό των εισοδημάτων από ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα μας.

Με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς (Ν. 2238/94), οι αλλοδαπές αυτές εταιρείες, δεν είχαν την δυνατότητα να εκπέσουν δαπάνών που σχετίζονται με τα ακίνητα αυτά (επισκευές, συντηρήσεις, βελτιώσεις κλπ).  Αντίστοιχα, τα έσοδα από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων αυτών φορολογούνταν με συντελεστή 26% πλέον προκαταβολής φόρου εισοδήματος. 

Σε συνέχεια της εφαρμογής του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 και των οδηγιών που δόθηκαν, τόσο το εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες που έχουν υπογράψει με την Ελλάδα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ), όσο και το εισόδημα από ακίνητα εταιριών που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών παραδείσων - offshore), φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26 %. 

Μέχρι εδώ όλα καλά….το απίστευτό όμως είναι ότι πλέον και οι αλλοδαπές αυτές εταιρείες ανεξάρτητα από το αν αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα μας, επωφελούνται καθώς εκπίπτει το σύνολο των δαπανών τους, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για όλες τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες.

Σημειώνουμε ότι η πλειονότητα των ακινήτων που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες (κυρίως κυπριακές) είναι ακίνητα υψηλής αξίας σε ακριβές και δημοφιλείς περιοχές.  Με τον τρόπο πλέον αυτό οι δαπάνες συντήρησης (αποσβέσεις, επισκευές, συντήρηση πισινών, κηπουροί κλπ ) θα μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα και συνεπώς τον φόρο που θα πρέπει να καταβληθεί στην χώρα μας.

Επιπροσθέτως, για τις εταιρίες που αποκτούν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (δηλαδή πρακτικά χρησιμοποιούν το ακίνητο ως γραφείο) δίνεται πλέον η δυνατότητα να εκπίπτει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ως δαπάνη, ενώ αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό να θεωρείται εισόδημα από ακίνητα καταλήγοντας σε μηδενική φορολογητέα βάση.  Πρακτικά λοιπόν οι εταιρείες αυτές, με την συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου δεν θα φορολογηθούν.

Παραθέτουμε δύο ενδεικτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν το μεγάλο φορολογικό όφελος που προκύπτει για τις εταιρείες αυτές.  

Παράδειγμα με εισόδημα από ενοικίαση ακινήτου

Οικ. 2014

Οικ. 2015

Διαφορά εισπρακτέων ποσών

Εισόδημα από ενοικίαση (π.χ. ενοικίαση 10.000,00 € * 12 μήνες)

120.000,00

120.000,00

 

Δαπάνες που αφορούν το ακίνητο

50.000,00

50.000,00

 

Φορολογητέο εισόδημα

120.000,00

70.000,00

 

Φόρος εισοδήματος (26%)

31.200,00

18.200,00

13.000,00

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης (ύψους 80%)

24.960,00

14.560,00

10.400,00

Μείον προκαταβολή προηγούμενου έτους

 

-24.960,00

 

Σύνολο καταβολής

56.160,00

7.800,00

48.360,00

 

Παράδειγμα με εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου

Οικ. 2014

Οικ. 2015

Διαφορά εισπρακτεών ποσών

Τεκμαρτό έσοδο από ιδιοχρησιμοποίηση (Συντελεστή* Αντικειμενική αξία ακινήτου έστω αντικειμενική αξία 1.000.000,00€)

35.000,00

30.000,00

 

Εκπιπτόμενη δαπάνη

1.750,00

30.000,00

 

Φορολογητέο εισόδημα

33.250,00

0,00

 

Φόρος εισοδήματος (26%)

8.645,00

0,00

8.645,00

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης

6.916,00

0,00

 

Μείον προκαταβολή προηγούμενου έτους

 

-6.916,00

 

Σύνολο καταβολής

15.561,00

-6.916,00

-6.916,00

Όπως αναφέρουν έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι, οι προβληματισμοί αυτοί ξεκίνησαν, όταν όλα τα εισοδήματα των επιχειρήσεων ή οντοτήτων χαρακτηρίστηκαν ως εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς κατά μία άποψη θα έπρεπε να εξαιρούνται τελείως της ελληνικής φορολογίας, εφόσον οι εταιρείες που αποκτούν τέτοια εισοδήματα είναι κάτοικοι χώρας που η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ και επιπροσθέτως δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.  

Επομένως κατά την άποψη αυτή, θα μπορούσαν να επικαλεστούν το σχετικό άρθρο της ΣΑΔΦ για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο θα τις εξαιρούσε από τον ελληνικό φόρο εισοδήματος.  Υπό το πρίσμα αυτό αναγκάζεται σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει την λύση της έκπτωσης όλων των σχετικών με το ακίνητο δαπανών στην Ελλάδα, χωρίς να εξαιρεί τα κέρδη αυτά από την ελληνική φορολογία.  

Παρακαλούμε περιμένετε ...