Πώς θα γίνουν οι περικοπές των συντάξεων ειδικών μισθολογίων

Αναδρομική περικοπή από 1-8-2012 θα υπάρξει στις συντάξεις συνταξιούχων ιατρών, μελών ΔΕΠ-Πανεπιστημίων και Ερευνητών και όλων των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Οι μειώσεις στις συγκεκριμένες συντάξεις κυμαίνονται, μεσοσταθμικά, από 17% έως 35%, και ακολουθούν τις αντίστοιχες μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι περικοπές γίνονται επί των μεικτών συντάξιμων αποδοχών, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

α) Για ποσά μέχρι 100 ευρώ εφάπαξ.
β) Για ποσά μέχρι 250 ευρώ σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
γ) Για ποσά μέχρι 500 ευρώ σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
δ) Για ποσά μέχρι 750 ευρώ σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
στ) Για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ζ) Για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
η) Για ποσά μέχρι 2.500 ευρώ σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
θ) Για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ι) Για ποσά μέχρι 4.000 ευρώ σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ια) Για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ιβ) Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Στην εγκύκλιο, τέλος, αναφέρεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31/12/2013.

Παρακαλούμε περιμένετε ...