Κάλλιο αργά παρά ποτέ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα μπλοκάκια

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι εργοδότες θα μπορούν να δηλώνουν τους εργαζόμενους για να πληρώνουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές

Σε λειτουργία τέθηκε, στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ – μπλοκάκια).

Πρόκειται για την πλατφόρμα πάνω στην οποία οι εργοδότες θα μπορούν να δηλώνουν τους εργαζόμενους για να πληρώνουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές, και η οποία παρέμενε μέχρι σήμερα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι με μπλοκάκι και μία ή δύο δουλειές να παραμένουν στον αέρα.

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο επιμέρους εφαρμογές:

α) Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016).

β) Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9, αρ. 39, Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).

Υπενθυμίζεται ότι σε λίγες μέρες, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, πρέπει να πληρωθούν οι εισφορές του Ιανουαρίου, ενώ μέχρι την 13η Απριλίου έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εισφοράς Φεβρουαρίου 2017, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Οδηγίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν αποκλειστικά ή θα απασχολήσουν προσωπικό υπαγόμενο στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να απογραφούν στο μητρώο εργοδοτών–εισφερόντων του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της έδρας τους, για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη–Εισφερόντων. Οι ήδη απογεγραμμένοι αντισυμβαλλόμενοι, ως εργοδότες στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην ΑΠΔ που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία διαχείριση και να ακολουθηθεί πάγια διαδικασία έναρξης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, θα πρέπει:

Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και ασφαλισμένου), άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο–εργοδότη καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στη σελίδα υποδοχής, με τίτλο «Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν.4387/2016)».

Η είσοδος στη σχετική εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή της ΑΠΔ, κατά τα γνωστά. Εν συνεχεία, καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά, κατά σειρά, απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρησης.

Σημειώνεται ότι συμβάσεις που είναι ενεργές, πριν από την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα. (π.χ. 10 μηνη σύμβαση από 01/09/2016-30/06/2017).

Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό e-mail, το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο, προκειμένου να λάβει γνώση περί της υποβληθείσας σύμβασης. Στον παραπάνω ιστότοπο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει αναρτηθεί και η σελίδα, με τίτλο «ενημέρωση ασφαλισμένου για συμβάσεις της παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016». Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα τη συναίνεσή του, επιλέγοντας το πεδίο «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

Τόσο οι αντισυμβαλλόμενοι εργοδότες, όσο και οι ασφαλισμένοι, δύνανται να ανατρέχουν στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, (www.efka.gov.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τις σχετικές διαδικασίες από το εγχειρίδιο διαδικασιών, στις αντίστοιχες σελίδες, για την ορθή καταχώρηση ελέγχου και συμπλήρωσης της σχετικής πλατφόρμας.

Κλάδοι ασφάλισης–Ποσοστά εισφορών

Α. Κλάδου σύνταξης: Συνολικό ποσοστό εισφορών: 20%

Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 6,67%

Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 13,33%

Β. Κλάδου υπέρ υγειονομικής περίθαλψης:

Β1. Παροχές ασθενείας σε είδος

Συνολικό ποσοστό εισφορών: 6,45%

Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 2,15%

Ποσοστό εισφορών αντισυμβαλλόμενου: 4,30%

Β2. Παροχές ασθενείας σε χρήμα

Συνολικό ποσοστό εισφορών: 0,65%

Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 0,40%

Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 0,25%

Γ. Κλάδου επικουρικής ασφάλισης: Συνολικό ποσοστό εισφορών: 7%

Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 3,5%

Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 3,5%

Δ. Κλάδου πρόνοιας:

Συνολικό ποσοστό εισφορών: 4%

Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 4%

Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 0%

Για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις περιπτώσεις που, λόγω της ιδιότητας ή της δραστηριότητας, υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων αυτών.

Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου ετήσιου ορίου.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές για αντισυμβαλλόμενους-ασφαλισμένους υπολογίζονται στο ποσό που προκύπτει από τη μηνιαία διαίρεση της συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου ορίου (5860,80 ευρώ).

Στις περιπτώσεις που το ποσό υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης, οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό (της κατανομής) και τυχόν διαφορά ασφαλιστικής υποχρέωσης που υπολείπεται του ελάχιστου ποσού θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...