“Κοινοί συνταξιούχοι” πλέον οι υπάλληλοι της Βουλής

"Κοινοί συνταξιούχοι" γίνονται πλέον οι υπάλληλοι της Βουλής. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφθηκε  από τον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά και το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.

Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους.

Ακόμη, προκειμένου να εναρμονιστεί το Δημόσιο με τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης τροποποιούνται οι διατάξεις του 4093/2012 ώστε εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και μέχρι 3.000 ευρώ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ να μειώνεται το  συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
 
Εξαιρούνται οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου από τις μειώσεις. Κατ' εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους  τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...