Εφορία: Φρένο στη διαρροή απόρρητων στοιχείων φορολογουμένων

Τέρμα στη διαρροή στοιχείων φορολογουμένων επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας πρόσθετες πρόνοιες για να διαφυλάξει το φορολογικό απόρρητο.

Μετά την απόφαση της  Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τον Αύγουστο του 2013 με την οποία υπεβλήθη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Απόφαση98/2013) πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ, για τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και τη διαρροή δεδομένων που αφορούν το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων στην Ελλάδα, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) κ. Χάρης Τσαβδάρης υιοθέτησαν μια σειρά από παρεμβάσεις ώστε να σταματήσει η διαρροή φορολογικών στοιχείων από το ΚΕΠΥΟ.

Σημειώνεται πως την τελευταία διετία βρέθηκαν κατά τους ελέγχους των Αρχών προσωπικά φορολογικά δεδομένα πολιτών, υπό την μορφή ηλεκτρονικών αρχείων, στην κατοχή εταιρειών οι οποίες είχαν ήδη προβεί σε παράνομη επεξεργασία τους. Τα προσωπικά φορολογικά δεδομένα που βρέθηκαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην κατοχή εταιρειών αφορούσαν στα έτη 2000 έως και το 2012.

Συνοπτικά περιλάμβαναν: i) στοιχεία του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη από το 2003 έως και το 2009 και εν μέρει για το 2012, ii) στοιχεία του εντύπου Ε2 για το οικονομικό έτος 2006, iii) στοιχεία του εντύπου Ε9, iv) στοιχεία του ΕΤΑΚ, v) στοιχεία της έκτακτης εισφοράς του ν. 3986/2011 για το οικονομικό έτος 2011, vi) στοιχεία του μητρώου φορολογουμένων, vii) στοιχεία των σημειωμάτων περαίωσης του έτους 2010 και viii) στοιχεία τελών κυκλοφορίας οχημάτων για τα έτη από το 2006 έως και το 2012.

Το τελευταίο εξάμηνο η ηγεσία της ΓΓΠΣ έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να ενισχύσει τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας στο ΚΕΠΥΟ και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή αθέμιτης πρόσβασης και διάδοσης των δεδομένων, καθώς και μέτρα για την ανίχνευση και διερεύνηση τυχόν περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Χθες το υπουργείο Οικονομικών συνομολόγησε σύμβαση με το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» προκειμένου να υποστηρίξει την ΓΓΠΣ στην κατάρτιση προγράμματος άμεσων δράσεων σε συνάρτηση με την απόφαση 98/2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Το έργο προϋπολογισμού 73.500 ευρώ περιλαμβάνει τα εξής:

-Καταγραφή / αποτύπωση υφιστάμενων συστημάτων / διαδικασιών / πρακτικών και πολιτικών ασφαλείας.

-Προκαταρκτικός προσδιορισμός / αξιολόγηση κενών ασφαλείας (εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα δεδομένων).

-Προσδιορισμός άμεσων μέτρων / Πρόταση υλοποίησης / Χρονικός

προγραμματισμός και κόστος.

-Υποστήριξη της ΓΓΠΣ στην υλοποίηση των άμεσων μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων.

-Κατάρτιση μακροπρόθεσμου προγράμματος ασφαλείας / πιστοποίηση ασφαλείας.

-Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και

προσαρμογή/επικαιροποίηση παραδοτέων.

Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά, ωστόσο το έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στα μέσα Σεπτεμβρίου 2014.

Παρακαλούμε περιμένετε ...