Προ-συμφωνία Vodafone – Wind για το 13,25% της Forthnet

Δικαίωμα για την απόκτηση ποσοστού 13,25% στη Forthnet, το οποίο κατέχει η Wind Hellas, αποκτά η Vodafone βάσει συμφωνίας προαίρεσης με τη Wind Hellas, έχοντας τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της στη Forthnet στο 19,75% (από 6,51%), όπως γνωστοποίησε η τελευταία σε ανακοίνωσή της.

Με τη συμφωνία αυτή, και αν η Vodafone προχωρήσει στην εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, Vodafone και Wind θα κατέχουν από 19,75% στη Forthnet (σήμερα τα ποσοστά τους είναι 33% Wind, 6,5% Vodafone), δηλαδή συνολικά το 39% της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Forthnet:

“Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και 11) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία Forthnet A.E. (στο εξής «Forthnet») ανακοινώνει τα ακόλουθα βάσει των από 10.06.2014 γνωστοποιήσεων (TR-1) που έλαβε από τις εταιρίες VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (στο εξής «Vodafone Ελλάδος») και VODAFONE GROUP  PLC (στο εξής «VODAFONE»), η τελευταία τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό εταιρειών ελεγχόμενων από την VODAFONE (στο εξής «Θυγατρικές Vodafone»):

(α) Δυνάμει των όρων της από 04.06.2014 συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «WIND»), η Vodafone Ελλάδος απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Forthnet που ανήκουν στην κυριότητα της WIND και αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.

Αυτό το δικαίωμα προαίρεσης (option) μπορεί να εξασκηθεί κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της ως άνω συμφωνίας.

(β) Εάν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Vodafone Ελλάδος και το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της VODAFONE και των Θυγατρικών Vodafone στη Forthnet θα ανέλθει σε 19,75% από 6,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet”.

Παρακαλούμε περιμένετε ...