Στο ΓΕΜΗ θα εγγράφονται και ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Στο ΓΕΜΗ θα εγγράφονται και ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα εγγράφονται υπό προϋποθέσεις οι ξενοδοχειακές και υποχρεωτικά οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Συγκεκριμένα, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα εγγράφονται στο ΓΕΜΗ υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Αν λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις, αν το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το φορέα της επιχείρησης έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, β) αν λειτουργούν υπό εταιρική μορφή πάντοτε.

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως ατομικές ή υπό εταιρική μορφή. Υφίσταται δε υποχρέωση του ΓΕΜΗ, να ενημερώνει αυτεπάγγελτα για την εγγραφή και κάθε άλλη οριστική πράξη τα Επιμελητήρια και συγκεκριμένα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος αντίστοιχα, σε περιπτώσεις υποχρεωτικής εγγραφής των ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...