Τι μπορεί να σας ζητήσει το Δημόσιο ακόμη και αν μπείτε στις 120 δόσεις

Τι μπορεί να σας ζητήσει το Δημόσιο ακόμη και αν μπείτε στις 120 δόσεις

Ένας αναλυτικός πρακτικός οδηγός για το ποιους αφορά η ρύθμιση, ποιες οφειλές καλύπτει και άλλες συχνές ερωτήσεις

Δικαιώματα διατηρεί το Δημόσιο έναντι των οφειλετών ακόμη και αν αυτοί έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, για τα χρέη του.

Η ρύθμιση αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πρακτικό οδηγό που εξέδωσε για τη ρύθμιση των 120 δόσεων το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης:

I. Μπορούν να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου ή / και κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού

II. Μπορούν να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη

III. Μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνουν μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Για όλες τις πληροφορίες δείτε τον οδηγό με τις πιο συχνές ερωτήσεις για τη ρύθμιση στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Παρακαλούμε περιμένετε ...