Πώς υπολογίζονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ

Πώς υπολογίζονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ

Τι προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο Τάσος Πετρόπουλος

Εγκύκλιο για τον υπολογισμό των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/16, υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

Με βάση την εγκύκλιο:

• Για τον υπολογισμό του ύψους της εθνικής σύνταξης, η συνθετική ναυτική εργασία ανάγεται σε έτη ασφάλισης.

• Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, θα λαμβάνεται υπόψη κάθε έτος συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας καθώς και οι συντάξιμες αποδοχές, όπως προβλέπεται.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλομένων μέχρι 12/5/2016 συντάξεων. Ειδικότερα, οι μεν κατώτατες συντάξεις των κατώτερων πληρωμάτων θα έχουν βελτίωση, οι δε ανώτερες θα έχουν περιορισμένες διαφορές.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της σύνταξης (εθνικής και της ανταποδοτικής) της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Εθνική σύνταξη

Για τον υπολογισμό του ύψους της εθνικής σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016, επισημαίνεται ότι ανάγεται η συνθετική ναυτική υπηρεσία σε έτη ασφάλισης και τούτο γίνεται με τη διαίρεση των ημερών της συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας διά των 300 (η.α.).

Ανταποδοτική σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΝΑΤ οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές και τα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

Α. Ποσοστό αναπλήρωσης

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας, για τον υπολογισμό του οποίου λογίζονται κατ' έτος 300 ημέρες, ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του κατωτέρω πίνακα:

Β. Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος μηνιαίος μισθός καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από τις 13 Μαΐου 2016 και εφεξής, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται ως ο μέσος μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου επί του οποίου κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών:

Καταρχάς, υπολογίζεται για κάθε έτος, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, όπως και όπου αυτό προβλέπεται) από 1.1.2002 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Ο μέσος αυτός όρος των μηνιαίων αποδοχών είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης δια του συνολικού χρόνου ναυτικής υπηρεσίας από 1.1.2002 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης (αναγόμενος ο χρόνος αυτός σε μήνες όπου πλήρης μήνας = 30 ημέρες).

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται, για το διάστημα έως και το 2020, κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών θα διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, ο οποίος θα υπολογισθεί από την αρμόδια για τον καθορισμό Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παράδειγμα: Ναυτικός υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης (π.χ 1.1.2018), λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας του, έχοντας πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας από 1.11995 έως 31.12.2017, οι οποίες έστω ότι αντιστοιχούν σε 5.700 ημέρες συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας στο ΝΑΤ.

Εθνική σύνταξη: Επειδή έχει 19 έτη (=5.700/300) συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας, θα λάβει εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 19 έτη ,ήτοι 376,32 ευρώ {= 384 – (384*2%)}.

Ανταποδοτική σύνταξη: Χρόνος ναυτικής υπηρεσίας: Από 1.1.2002 μέχρι την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας [άρα 120 μήνες (3.600/30)].

Συντάξιμες αποδοχές, (μετά την αναπροσαρμογή, βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης 1.1.2002-31.12.2017: 372.000 ευρώ.

Μέσος όρος των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών: 3.100 ευρώ (=372.000:120).

Ποσοστό αναπλήρωσης: 14,97% (ποσοστό αναπλήρωσης των 19 ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας).

Άρα, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 464,07 ευρώ (= 3.100€ * 14,97% ) Ποσό μηνιαίας σύνταξης (εθνική +ανταποδοτική): 840,39 ευρώ (= 376,32 ευρώ +464,07 ευρώ).

1
σχόλιο
  1. avatar γερασιμος

    μπορειτε να μου πειτε ποσο ακριβως θα μετρησει για συνταξη απο το ικα θαλασσια υπηρεσια 5 χρ 5 μην 278ημ αδειας

Παρακαλούμε περιμένετε ...