Πώς θα μαζεύετε λαχνούς για κάθε κλήρωση στη λοταρία αποδείξεων

Πώς θα μαζεύετε λαχνούς για κάθε κλήρωση στη λοταρία αποδείξεων

Σε τι ποσό αντιστοιχεί ο κάθε λαχνός

Κάθε μήνα, η ΑΑΔΕ θα μοιράζει συνολικά 1.000.000 ευρώ στους φορολογουμένους που συμμετέχουν στη λοταρία αποδείξεων. Το 1.000.000 ευρώ θα κατανέμεται ισόποσα σε 1.000 δικαιούχους (να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα).

Πόσους λαχνούς δικαιούστε σε κάθε κλήρωση

Το πλήθος των λαχνών που συγκεντρώνει κάθε φορολογούμενος προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών που συμμετέχουν στην λοταρία.

  • Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
  • Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
  • Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
  • Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τέσσερα (4) ευρώ.

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...