Πόσο πληρώνουν για ΦΠΑ όλες οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πόσο πληρώνουν για ΦΠΑ όλες οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών συντελεστών σε ορισμένες πωλήσεις

Παρόλο που ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλη την ΕΕ, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο να καθορίσει τους δικούς του συντελεστές. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στον παρακάτω πίνακα, αλλά για να είστε βέβαιοι ότι εφαρμόζετε τον σωστό συντελεστή, σας συνιστούμε να ελέγξετε τους πλέον πρόσφατους συντελεστές στο τοπικό σας γραφείο ΦΠΑ.

Κάθε χώρα έχει έναν κανονικό συντελεστή ο οποίος ισχύει για τις περισσότερες συναλλαγές. Ο συντελεστής αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15%.

Μειωμένοι συντελεστές (το πολύ 2) μπορούν να ισχύουν για περιορισμένο αριθμό πωλήσεων και οι συντελεστές αυτοί κατά κανόνα δεν μπορούν να είναι μικρότεροι από 5%.

Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών συντελεστών σε ορισμένες πωλήσεις.

Υπερμειωμένος συντελεστής

Μερικές χώρες εφαρμόζουν σε ορισμένες πωλήσεις μειωμένο συντελεστή μικρότερο του 5%, ο οποίος ονομάζεται υπερμειωμένος συντελεστής. Για παράδειγμα, στην Ισπανία εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής ύψους 4% εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες όπως η συντήρηση και η προσαρμογή των μέσων μεταφοράς για τα άτομα με αναπηρία.

Μηδενικός συντελεστής

Μερικές χώρες επιβάλλουν επίσης μηδενικούς συντελεστές όσον αφορά ορισμένες πωλήσεις. Όταν εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής, δεν πρέπει να καταβάλλεται ΦΠΑ από τον καταναλωτή, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν άμεση σχέση με την πώληση, π.χ. για εξαγωγές και ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε καταναλωτές εκτός ΕΕ.

Συντελεστής αναμονής (ή ενδιάμεσος συντελεστής)

Ο συντελεστής αναμονής ισχύει για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι επιλέξιμα για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, για τα οποία όμως ορισμένες χώρες της ΕΕ ήδη εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές την 1η Ιανουαρίου 1991. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν αυτούς τους μειωμένους συντελεστές αντί του κανονικού συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν χαμηλότεροι από 12%.

Αυτοί οι ειδικοί συντελεστές προορίζονταν να αποτελέσουν μεταβατικές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση από τις παρεκκλίσεις στους κανόνες που θεσπίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εσωτερική αγορά την 1η Ιανουαρίου 1993: επρόκειτο δε να καταργηθούν βαθμιαία.

Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη (επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως - τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο)
Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής Μειωμένος συντελεστής Εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής Συντελεστής αναμονής
Αυστρία AT 20 10 / 13 - 13
Βέλγιο BE 21 6 / 12 - 12
Βουλγαρία BG 20 9 - -
Κύπρος CY 19 5 / 9 - -
Τσεχική Δημοκρατία CZ 21 10 / 15 - -
Γερμανία DE 19 7 - -
Δανία DK 25 - - -
Εσθονία EE 20 9 - -
Ελλάδα EL 24 6 / 13 - -
Ισπανία ES 21 10 4 -
Φινλανδία FI 24 10 / 14 - -
Γαλλία FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Κροατία HR 25 5 / 13 - -
Ουγγαρία HU 27 5 / 18 - -
Ιρλανδία IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Ιταλία IT 22 5 / 10 4 -
Λιθουανία LT 21 5 / 9 - -
Λουξεμβούργο LU 17 8 3 14
Λετονία LV 21 12 - -
Μάλτα MT 18 5 / 7 - -
Κάτω Χώρες NL 21 6 - -
Πολωνία PL 23 5 / 8 - -
Πορτογαλία PT 23 6 / 13 - 13
Ρουμανία RO 19 5 / 9 - -
Σουηδία SE 25 6 / 12 - -
Σλοβακία SI 20 10 - -
Σλοβενία SK 22 9,5 - -
Ηνωμένο Βασίλειο UK 20 5 - -

Παρακαλούμε περιμένετε ...