Πώς επηρεάζει η 13η σύνταξη τις εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ

Πώς επηρεάζει η 13η σύνταξη τις εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ και νέα εκκαθάριση του φόρου στα ακίνητα μέσα στον Σεπτέμβριο

Νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει με τους χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν πέρυσι τον Δεκέμβριο την έκτακτη «13η σύνταξη», και το ποσό που έλαβαν συμπεριλαμβάνεται λανθασμένα στο εισόδημά τους, όπως υπολογίζεται για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις συνταξιούχοι να χάνουν αυτές τις εκπτώσεις.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, με βάση το νόμο 4445/2016 που περιλαμβάνει την έκτακτη ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους, η εν λόγω εφάπαξ οικονομική ενίσχυση «είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα».

Επιπλέον, «χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους φορείς, τα οποία δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν συνιστούν εισόδημα».

Όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, η ΑΑΔΕ επισημαίνει πως σε περίπτωση διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του φόρου προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων από το φόρο αυτό, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, δεν περιλαμβάνονται όμως ποσά που δεν συνιστούν εισόδημα.

Επομένως, ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους δεν έχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, δε συνιστά εισόδημα και άρα δε συνυπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα για σκοπούς ΕΝΦΙΑ.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει πως κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016, τα ποσά της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απεστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή τους, εντασσόμενα σε κωδικό που αφορά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα τα πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Για την άμεση επίλυση του ζητήματος, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να αποσταλούν εκ νέου ηλεκτρονικά αρχεία, ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να ακολουθήσει νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, για τους δικαιούχους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...