Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πώς δηλώνονται τα εισοδήματα φορολογούμενων που απεβίωσαν

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πώς δηλώνονται τα εισοδήματα φορολογούμενων που απεβίωσαν

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου Ε1 της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εντύπων (συμπληρωμένων), των συνοδευτικών δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, εμπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου, για την καταχώρηση της ημερομηνίας θανάτου στο Φορολογικό Μητρώο, εφόσον το τελευταίο δεν έχει ενημερωθεί οίκοθεν μέσω διασύνδεσης με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, η δήλωση (έντυπο Δ210), υποβάλλεται – αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από συγγενή ή άλλο τρίτο πρόσωπο και συνυποβάλλεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013, όπως ισχύει.

Διακοπή εργασιών

Για τη διακοπή εργασιών λόγω θανάτου φυσικού προσώπου, σε περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης από τον/-ους κληρονόμο/-ους, η δήλωση διακοπής (έντυπο Δ211) υποβάλλεται από έναν εκ των κληρονόμων, και προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο Φορολογικό Μητρώο:

  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
  • Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή αποδεικτικό δημοσίευσης, εφόσον υπάρχει διαθήκη και αντίγραφο αυτής και στην περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς, έκθεση περί αποποίησης αυτής.

Ως ημερομηνία διακοπής θεωρείται η ημερομηνία του θανάτου ή εφόσον αποδεικνύεται, οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία που αναφέρεται στον πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησης.

Η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί ή αποσταλεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία θανάτου στο υποσύστημα Μητρώου, κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής προσκομίζεται ή αποστέλλεται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Για τη διακοπή εργασιών λόγω θανάτου φυσικού προσώπου, σε περίπτωση συνέχισης της επιχείρησης από τον/-ους κληρονόμο/-ους, η δήλωση διακοπής της επιχείρησης του αποβιώσαντος (έντυπο Δ211) υποβάλλεται από έναν εκ των κληρονόμων που εξουσιοδοτείται, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, από όλους τους κληρονόμους για την υποβολή της, και προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο Φορολογικό Μητρώο:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
  • Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή αποδεικτικό δημοσίευσης, εφόσον υπάρχει διαθήκη και αντίγραφο αυτής και στην περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς, έκθεση περί αποποίησης αυτής.
  • Αντίγραφο μερικής δήλωσης κληρονομιάς ως προς το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας του/-ων κληρονόμου/-ων από την ατομική επιχείρηση του αποβιώσαντος.

Η δήλωση διακοπής της επιχείρησης του αποβιώσαντος υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (www.myAADE.gov.gr) μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Διακοπή εργασιών φυσικών προσώπων» της θεματικής ενότητας «Μητρώου» ή αποστέλλεται ταυτόχρονα με τη Δήλωση Έναρξης του κληρονόμου, ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός, της κοινωνίας κληρονόμων, και θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί ή αποσταλεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει. Ως ημερομηνία διακοπής θεωρείται η ημερομηνία του θανάτου, η οποία θα αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της ατομικής επιχείρησης του κληρονόμου ή της κοινωνίας κληρονόμων κατά περίπτωση.