Τι πρέπει να κάνετε αν ο εργοδότης σας δεν σας «κολλάει» ένσημα

Τι πρέπει να κάνετε αν ο εργοδότης σας δεν σας «κολλάει» ένσημα

Τι αναφέρει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Μεγαλύτερος μισθός και περισσότερα ημερομίσθια συνεπάγονται περισσότερες και μεγαλύτερες παροχές όπως αναφέρει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στο σχετικό αναλυτικό οδηγό του για την ασφάλιση.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωστοποιούν γραπτά στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, εντός δώδεκα (12) μηνών από την αποχώρησή τους ή την απόλυσή τους από την εργασία, τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκαν, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ των πραγματικών στοιχείων απασχόλησης και των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον εργοδότη.

Επίσης, πρέπει να διατηρούν όλα τα μέχρι 31.12.2001 στοιχεία ασφάλισής τους, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλουν στις υπηρεσίες του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή και ομαλή ασφάλισή τους στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:

  • Να απογράφονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όταν αναλαμβάνουν πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
  • Να γνωστοποιούν άμεσα κάθε μεταβολή στα στοιχεία απογραφής τους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Να παραδίδουν στον εργοδότη το αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής όσοι απογράφονται στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ για πρώτη φορά μετά την 4.2.2002.
  • Να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία ασφάλισής τους αμέσως με την πρόσληψή τους και πριν από την ανάληψη εργασίας στον εργοδότη τους με την προσκόμιση είτε του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης είτε του Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητος και Εισφορών (ΔΑΤΕ) είτε του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Απασχολούμενου (ΑΒΑ) είτε του Ατομικού Δελτίου Ασφάλισης (ΑΔΑ) είτε του Ατομικού Δελτίου Εισφορών (ΑΔΕ), όσοι απογράφηκαν στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι και την 1.2.2002.
  • Να ελέγχουν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού για την ορθότητα της ασφάλισής τους.

Ειδικότερα, να ελέγχουν αν ο εργοδότης δηλώνει στοιχεία ασφάλισης για:

  • το σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών,
  • όλες τις ημέρες εργασίας,
  • τις υπερωρίες και
  •  τα δώρα εορτών, την άδεια και το επίδομα αδείας.

Δικαιώματα εργαζομένων

Οι ανακύπτουσες διαφορές ανάμεσα στους ασφαλισμένους-δικαιούχους παροχών με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο με υποβολή ενστάσεων ή καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών και με άσκηση προσφυγών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Διακρίνουμε δύο κύριες περιπτώσεις διαφορών: α) διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση και β) διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών παροχών.