Φορολογικές δηλώσεις 2022: Με έκπτωση 3% η εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως 31 Αυγούστου

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Με έκπτωση 3% η εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως 31 Αυγούστου

Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

Χρονική ανάσα παίρνουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος Αυγούστου καθώς με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης (27/7):

 • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου.
 • Καταβάλλονται οι δυο πρώτες από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Αυγούστου 2022. Έως τη συγκεκριμένη προθεσμία θα πρέπει να πληρωθούν μαζί η δόση του Ιουλίου και η δόση του Αυγούστου.
 • Διατηρείται η έκπτωση φόρου 3% για τους φορολογούμενου που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το εκκαθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 31 Αυγούστου 2022.

Σημειώνεται ότι μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περίπου 5,4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων σε σύνολο περίπου 6,4 εκατ. δηλώσεων που υπολογίζεται ότι θα υποβληθούν φέτος. Από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής προκύπτει ότι το 34,06% των φορολογούμενων πληρώνουν έξτρα φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2021 που συνολικά ανέρχεται σε 2,147 δις. ευρώ, το 52,34% έχουν μηδενικό εκκαθαριστικό σημείωμα και για το 13,61% των φορολογούμενων προκύπτει επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 289,49 εκατ. ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ακόμη ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ΕΦΚ για το πετρέλαιο που θα λάβουν φέτος οι αγρότες είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές.

Η τροπολογία

Πιο συγκεκριμένα η τροπολογία ορίζει τα εξής:

Αρθρο 1

 • Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του Φόρου εισοδήματος Φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων Φορολογικού έτους 2021 – Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013
  • 1. Στην παρ. 77 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Ν 167) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: «Οι δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το Φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του Φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών».
  • 2. Στην παρ. 78 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, α) το Πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 78 διαμορφώνεται ως εξής: «78. Οι δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του Φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τα Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.»
  • 3. Η παρ. 79 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Φόρου και η παρ. 79 διαμορφώνεται ως εξής: «79. Όταν ο Φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων Φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του Φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%)».
  • 4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 29’.7.2022.

Άρθρο 2

 • Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία
 • Το ποσό επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), του ειδικού Φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ της παρ. Ι του άρθρου 73 του ίδιου νόμου που χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, στη γεωργία, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.