Από τις 3 Μαΐου οι αιτήσεις για επιχορήγηση επαναλειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης

Από τις 3 Μαΐου οι αιτήσεις για επιχορήγηση επαναλειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης

Αφορά όσες δεν έχουν υποβάλλει ήδη αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης για τη δράση «Επανεκκίνηση Εστίασης»

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από τις 3 Μαΐου 2022 έχουν οι επιχειρήσεις -όσες δεν έχουν ήδη υποβάλλει- για τη δράση «Επανεκκίνηση Εστίασης».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η 10η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι το Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 31.03.2022 και ώρα 17:00.

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλλει) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 15:00, εντός του οποίου, όμως, δεν θα επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης του υποβληθέντος Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης.

Ο ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτούς της έκθεσης/αποτελεσμάτων επαλήθευσης, να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την ολική ή μερική απόρριψη του αιτήματος επαλήθευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.