Τράπεζα Πειραιώς: Οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2021

Μείωση δείκτη NPE στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες, σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.091 εκατ. το 9μηνο 2021, ελαφρώς μειωμένα  κατά 1% ετησίως. Τα έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα λόγω του ενισχυμένου χαρτοφυλακίου ομολόγων, του βελτιωμένου κόστους καταθέσεων και του οφέλους από την αξιοποίηση του TLTRO III. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €319 εκατ., -16% ετησίως, Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPE). Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε €685 εκατ. το 9μηνο 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,6%.

Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, που αναμένεται επίσης και από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2022, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €102 εκατ., +27% ετησίως, σηματοδοτώντας ισχυρή επίδοση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, η επενδυτική τραπεζική, και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,54% το 3ο τρίμηνο 2021, +6μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα €279 εκατ. το 9μηνο 2021, 21% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 9μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €672 εκατ. -2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα €289 εκατ., καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 9μηνο 2021 κατά 9% σε ετήσια βάση στα €307 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των ΝPE. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 45% το 9μηνο 2021 έναντι 48% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Το Νοέμβριο 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού.Το κόστος του νέου προγράμματος καλύφθηκε πλήρως από το 2ο τρίμηνο του 2021. Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €698 εκατ. το 9μηνο 2021, 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Το 3ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €77 εκατ. από €94 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει έξοδο προβλέψεων δανείων ύψους €48 εκατ. πλέον διαχειριστικών αμοιβών και άλλων επιβαρύνσεων ύψους €29 εκατ. Απομειώσεις ύψους €734 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από τη συναλλαγή Sunrise 2 ύψους €2,6 δισ. και της επικείμενης πώλησης leasing NPE χαρτοφυλακίου μεικτής λογιστικής αξίας €0,5 δισ., που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση κατά το 3ο τρίμηνο 2021.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 3ο 3μηνο 2021 ανέρχεται σε ζημία €603 εκατ. ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδη €131 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε ζημία €635 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021.

Αύξηση καταθέσεων +11% ετησίως με χαμηλότερο κόστος Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €52,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το επίπεδο προ κρίσης. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 7μ.β. έναντι 9μ.β. το 2ο 3μηνο 2021 και 16μ.β. το 3ο 3μηνο 2020. Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 199%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 64% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

Δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών ανήλθαν σε €35,7 δισ. έναντι €36,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2021. Κατά τη διάρκεια του 3ου 3μήνου 2021 πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση της περιμέτρου NPE Sunrise 2 και του leasing NPE χαρτοφυλακίου ως διακρατούμενων προς πώληση. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €33,4 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €4,6 δισ. το 9μηνο 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις).

Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Σεπ.21 περιλαμβάνει €5,0 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα Phoenix, Vega και Sunrise 1. Σε τροχιά επίτευξης η μείωση των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPEs) Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €5,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 έναντι €22,5 δισ. στο τέλος του 2020. Ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 16% έναντι 23% στις 30 Ιουνίου 2021, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενων προς πώληση των περιμέτρων NPE Sunrise 2 και Leasing, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 3ο 3μηνο 2021, ύψους περίπου €3 δισ. Για το 2021, οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής», αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, με τα υπόλοιπα έργα αποεπένδυσης NPE να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2022. Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,3%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται pro-forma για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού που θα ακολουθήσει την αποαναγνώριση της τιτλοποίησης NPE Sunrise 2, για την οποία οι ζημίες έχουν ήδη λογισικοποιηθεί πλήρως στο 3ο 3μηνο 2021, καθώς και την υπογεγραμμένη συναλλαγή Θαλής (απόσχιση και πώληση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών).

Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες του Ομίλου Πειραιώς, βλ. 9M.2021 Financial Results και Ενοποιημένη Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Εννεαμήνου η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας από τις 19 Νοεμβρίου 2021.

Παρακαλούμε περιμένετε ...