Φόροι και αύξηση της κατανάλωσης ενίσχυσαν τα δημόσια ταμεία τον Σεπτέμβριο

Φόροι και αύξηση της κατανάλωσης ενίσχυσαν τα δημόσια ταμεία τον Σεπτέμβριο

Τα έσοδα από φόρους άγγιξαν τα 5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,078 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου

Φόροι εισοδήματος, μέρος του ΕΝΦΙΑ και ρυθμίσεις χρεών που πληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, αλλά και οι ενισχυμένες εισπράξεις από ΦΠΑ λόγω αυξημένης κατανάλωσης, τόνωσαν τα δημόσια έσοδα, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού, τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα έσοδα από φόρους άγγιξαν τα 5 δισ. ευρώ (4,963 δισ. ευρώ), αυξημένα κατά 1,078 δισ. ευρώ ή 27,8% έναντι του μηνιαίου στόχου, γεγονός που οφείλεται:

- στα αυξημένα έσοδα που προήλθαν από τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020,

- στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την συνακόλουθη πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021,

- στο γεγονός ότι το καταβαλλόμενο ποσό έως τέλος Σεπτεμβρίου της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ήταν μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο.

Απόκλιση από το στόχο καταγράφηκε σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβάνονται όλα τα έσοδα του Δημοσίου πέραν των φορολογικών), καθώς η είσπραξη της προκαταβολής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ποσού 2,31 δισ. ευρώ, είχε γίνει από τον Αύγουστο, και όχι τον Σεπτέμβριο όπως υπολογιζόταν.

Έτσι, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,764 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 1,096 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Μη συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας προείσπραξης, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,214 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Σεπτέμβριο 2021, ήταν:

– ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 39 εκατ. ευρώ,

- ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

- Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 20 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ,

- Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 143 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 139 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 31 εκατ. ευρώ,

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 178 εκατ. ευρώ,

- Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 653 εκατ. ευρώ,

- Λοιποί φόροι εισοδήματος, κατά 11 εκατ. ευρώ.

Πίσω ωστόσο έμεινε το Σεπτέμβριο η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (615 εκατ. ευρώ).

Στο διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2021 τα φορολογικά έσοδα ήταν 33,679 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,151 δισ. ευρώ, ή 2,8% έναντι του στόχου. Το ύψος των καθαρών εσόδων (μετά τις επιστροφές) ανήλθε σε 39,450 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1, 358 δισ. ευρώ ή 3,6%.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,770 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,151 δισ. ευρώ ή 2,8%.

Οι επιστροφές εσόδων στο ενεάμηνο ανήλθαν σε 3,320 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 208 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,527 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 49,600 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,503 δισ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου, αλλά αυξημένες κατά 4,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Οι κυριότερες πληρωμές μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, είναι:

- Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1,907 δισ. ευρώ.

- Η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,620 δισ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ,

- Η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 721 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

- Η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 225 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

- Η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 722 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

- Η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

- Οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

- Η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 158 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

- Η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 144 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο των εσόδων και των δαπανών οδήγησαν σε έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10,150 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13,011 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 11,269 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 5,960 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8,855 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7,011 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...