Ενοίκια: Όροι και οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται καταστήματα outlet και εμπορικά κέντρα

Ενοίκια: Όροι και οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται καταστήματα outlet και εμπορικά κέντρα

Έως τις 29 Μαρτίου η υποβολή δήλωσης Covid για το μήνα Ιανουάριο

Αποζημίωση 60% για τις εισοδηματικές απώλειες που έχουν υποστεί το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου λόγω των μηδενικών ενοικίων δικαιούνται και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών.

Οι επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν για το αντάλλαγμα που δεν έλαβαν για την παραχώρηση της χρήσης του συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.

Για να αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά κέντρα για το βασικό αντάλλαγμα που δεν εισέπραξαν τον Ιανουάριο θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση Covid μέχρι τις 29 Μαρτίου 2021.

Με απόφαση των Χρήστου Σταϊκούρα, Θεόδωρου Σκυλακάκη και Απόστολου Βεσυρόπουλου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Ειδικότερα όπως ορίζεται στην απόφαση: 

1. Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι η επιχείρηση εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δικαιούται αποζημίωσης καθώς δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι λογίζονται οι κληρονόμοι.

2. Καταστηματάρχης είναι η επιχείρηση που συνάπτει με δικαιούχο σύμβαση για χρήση ενός καταστήματος.

3. Κατάστημα είναι ο χώρος εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού, του οποίου η χρήση παραχωρείται από τον δικαιούχο στον καταστηματάρχη κατόπιν συμφωνίας.

4. Βασικό αντάλλαγμα είναι το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της χρήσης του συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.

5. Διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid»:

-  Ο δικαιούχος είσπραξης του ποσού της αποζημίωσης που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, προκειμένου να αποζημιωθεί υποβάλλει κατ' εξαίρεση αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και στη συνέχεια «Δήλωση Covid.

-  Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας οι δικαιούχοι καταχωρούν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου, ήτοι της επιχείρησης εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του καταστηματάρχη, ήτοι της επιχείρησης που έχει συνάψει σύμβαση για χρήση ενός συμφωνη-θέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.

γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μίσθωσης» επιλέγεται «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης καταστήματος εντός εμπορικού κέντρου» και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου και καταστηματάρχη.

δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται τα στοιχεία του καταστήματος.

ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου «βασικού ανταλλάγματος» που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος.

6. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μισθίου - Επαγγελματική στέγη».

7. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο της εν ισχύ σύμβασης και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

8. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει αποβιώσει, για την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από τους κληρονόμους του.