Παράταση προθεσμιών για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα

Παράταση προθεσμιών για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα

Οι προθεσμίες διαβίβασης στο τραπεζικό σύστημα γίνονται έξι από τρεις που ήταν

Διευκρινήσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της απόφασης αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75).

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων και ειδικότερα των εκδοτών, αποδεκτών και κομιστών αξιογράφων (ιδίως μεταχρονολογημένων επιταγών), παρατείνονται κατά τρεις (3) επιπλέον εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προβλεπόμενες στην παρ. 1β της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προθεσμίες των τριών (3) εργασίμων ημερών για τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν οι τράπεζες.

Παρακαλούμε περιμένετε ...