Ποιοι δικαιούνται επιστροφή τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτου

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτου

Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Διευκρινήσεις σχετικά με το ποιοι ιδιώτες δικαιούνται επιστροφή του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002/2011, δίνει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία κοινοποίησε με την εγκύκλιο Ε.2149/2019 η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την γνωμοδότηση του αποφάνθηκε ότι:

- Οι περιπτώσεις αυτοκινήτων για τα οποία το τέλος ταξινόμησης λόγω αποσύρσεως, βεβαιώθηκε πριν τις 22-8-2011, δηλαδή πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του ν.4002/2011, αλλά η είσπραξή του ανεστάλη και στη συνέχεια καταβλήθηκε ολόκληρο μετά τις 22-8-2011, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών και ως εκ τούτου οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής του καταβληθέντος τέλους ταξινομήσεως δεν δύνανται να ικανοποιηθούν.

- Οι περιπτώσεις αυτοκινήτων για τα οποία το τέλος ταξινομήσεως λόγω αποσύρσεως βεβαιώθηκε μετά τις 22-8-2011, δηλαδή μετά από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του ν.4002/2011, καταβλήθηκε άμεσα το μη απαλλασσόμενο μέρος αυτού και στη συνέχεια καταβλήθηκε η διαφορά του τέλους ταξινομήσεως εντός της προθεσμίας των 6 μηνών, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερθέντων διατάξεων και ως εκ τούτου, οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής του καταβληθέντος τέλους ταξινομήσεως δύνανται να ικανοποιηθούν.

- Οι περιπτώσεις αυτοκινήτων για τα οποία το τέλος ταξινομήσεως λόγω αποσύρσεως, βεβαιώθηκε ολόκληρο, καταβλήθηκε άμεσα το μη απαλλασσόμενο μέρος αυτού, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, μετά τις 22-8-2011 και για τα οποία στη συνέχεια καταβλήθηκε η διαφορά του τέλους ταξινομήσεως μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 6 μηνών με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και την τήρηση των προβλεπόμενων κυρώσεων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερθέντων διατάξεων και ως εκ τούτου, οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής του καταβληθέντος τέλους ταξινομήσεως δεν δύνανται να ικανοποιηθούν.

Παρακαλούμε περιμένετε ...