Πότε θα καταβληθούν οι εγκεκριμένες ενισχύσεις του ΕΣΠΑ

Πότε θα καταβληθούν οι εγκεκριμένες ενισχύσεις του ΕΣΠΑ

Παραμένουν στο υπουργείο Ανάπτυξης για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους

Την άμεση πληρωμή 2 δισ. ευρώ στους δικαιούχους των εγκεκριμένων ενισχύσεων του ΕΣΠΑ, που παραμένουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, εξήγγειλε στις προγραμματικές δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης.

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε, ότι οι δικές του αρμοδιότητες είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με μετρήσιμους στόχους, όπου θα λαμβάνονται υπόψη σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας κ.λπ., ώστε «η ανάπτυξη να είναι μακροχρόνια, με γερές βάσεις που να μην επηρεάζεται τουλάχιστον από βραχείς περιόδους κρίσης», όπως σημείωσε. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που έχουν προτεραιότητα, όπως είπε, είναι:

• Ο εξορθολογισμός και επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο μακροχρόνιος προγραμματικός και η μέγιστη μόχλευση του με ιδιωτικά κεφάλαια, πρωτίστως από ξένες επενδύσεις.

• Προτεραιότητα στα έργα προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας, ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και τον τελευταίο διαθέσιμο κοινοτικό πόρο.

• Προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον αποτελεσματικό συντονισμό του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

• Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για το σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς το υφιστάμενο χρονολογείται από το 1952.

• Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του, με γνώμονα βιώσιμα έργα που επιδρούν άμεσα στον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και μακροπρόθεσμα αυξάνουν την απασχόληση.

• Στόχος είναι να μετριασθούν οι επενδυτικές απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης και να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας στο οποίο θα προέχει η εξαγωγική διεισδυτικότητα και εξωστρέφεια.

• Αυτό θα γίνει, επίσης, και με εξορθολογισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπου τώρα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προγραμμάτων, σε πολλά από τα οποία υπάρχει αλληλοκάλυψη και πολύ χαμηλή απορρόφηση. Χρειάζονται λιγότερα αλλά μεγαλύτερα προγράμματα και με διευρυμένα κριτήρια ένταξης, όπως είπε. Σημαντικό στοιχείο, επίσης, όπως είπε, είναι η άμεση πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους, καθώς 2 δισ. εγκεκριμένων ενισχύσεων παραμένουν στο υπουργείο για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους.

• Θα δοθεί προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ (που πάντα πρέπει να είναι counter-cyclical), καθώς αυτά είναι ανακυκλώσιμα και τα κεφάλαιά τους επιστρέφονται ως εθνικοί πόροι στο ΠΔΕ με την ολοκλήρωσή τους.

• Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμέτοχων και Εγγυήσεις Δανείων ΜμΕ θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεων. «Θα αυξήσουμε σημαντικά δηλαδή τη λεγόμενη "μαλακή χρηματοδότηση"», όπως είπε.

• Σημαντικό, επίσης, θα είναι και η οριστική θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων-microfinance, όπως έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Παράλληλα, όπως τόνισε, «θέτουμε τις βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μία ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε α) η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της τυπικής τους έναρξης και κυρίως, β) να ενσωματώσουμε τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στις εθνικές μας προτεραιότητες για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας».

• Το νέο ΕΣΠΑ ως βασικό χαρακτηριστικό θα έχει την απλοποίηση, αλλά και τη μεταστροφή του περισσότερο σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• «Θα ενισχύσουμε τη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων COSME, INNOVFIN, INVEST EU, που μαζί με τη σωστή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ θα δώσει την απαραίτητη πρόσβασή σε κεφάλαια για τις ελληνικές επιχειρήσεις», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Επίσης, στην ομιλία αναφέρθηκε:

• Στον σωστό και διαρκή συντονισμό με τα άλλα υπουργεία και Περιφέρειες/Δήμους για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, διασφάλιση ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου, και, εξίσου σημαντικό, τη διασφάλιση μη απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

• Στη σύναψη περαιτέρω συμφωνιών με όλους τους Διεθνείς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (EIB, EIF, EBRD, IFC, World Bank, ΟΟΣΑ κλπ.) για μέγιστη μόχλευση των ελληνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Επίσης, στη σύναψη πρωτοκόλλων συναντίληψης με τους παραπάνω φορείς για μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών (best market practices).

• Στη δημιουργία δεξαμενών τεχνικής βοήθειας από ΕΣΠΑ και άλλες πήγες όπου θα χρησιμοποιηθούν για επιτάχυνση επενδύσεων υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ΜμΕ κ.λπ. Έμφαση στην ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών αρχών μέσω στοχευμένης τεχνικής βοήθειας.

• Στην πραγματική σύνδεση του Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ, με βασικό στόχο, σε πρώτη φάση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

• Στην ανάσχεση του «brain drain» και σε προσπάθεια μετατροπής σε «brain gain» μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις. Μάλιστα, μαζί με τα λοιπά εμπλεκόμενα υπουργεία, στην ενίσχυση και εντατικοποίηση των μέτρων για την υποστήριξη της καινοτομίας, της ισχυρότερης προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, όπως επίσης και για αδειοδότηση ευρεσιτεχνιών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...