ΣΕΒ: Ρυθμίσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος

ΣΕΒ: Ρυθμίσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Την ικανοποίησή του για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο ρυθμίζει κρίσιμα ζητήματα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι «προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, η συνεργασία με την επιχειρηματικότητα και η αποτελεσματική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως αυτά προκύπτουν από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που ρυθμίζει ζητήματα κρίσιμα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος». Παράλληλα, ο ΣΕΒ γνωστοποιεί τις θέσεις και τις επιμέρους παρατηρήσεις του για το νομοσχέδιο.

Όπως κατέθεσε ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης στη Βουλή, αλλά και όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση «το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο, που η εμβάθυνση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις δομές και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την ασφάλεια δικαίου και την άρση επενδυτικών αντικινήτρων». Όπως υπογραμμίζεται «το νομοσχέδιο περιέχει σειρά ρυθμίσεων που είναι στη σωστή κατεύθυνση και υλοποιούν ορισμένες πάγιες θέσεις του ΣΕΒ και των μελών του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας».

Για τον ΣΕΒ, ενδεικτικά θέματα που αντιμετωπίζονται επί της αρχής θετικά από το νομοσχέδιο είναι τα εξής:

1. Η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία για το εμπορικό απόρρητο.

2. Η απλοποίηση ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα.

3. Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας.

4. Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.

5. Η αναμόρφωση κινήτρων του Ν43499/16 σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

6. Τα επενδυτικά κίνητρα για την εγκατάσταση στην Ελλάδα κέντρων κοινών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.

Σημειώνεται ακόμη, ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις λαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό υπόψη τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης (π.χ. ΓΓ Βιομηχανίας, ΓΓ Χωροταξίας, ΓΓ Στρατηγικών Επενδύσεων, κ.τ.λ.) και του ΣΕΒ. «Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος του συνόλου της οικονομίας και της κοινωνίας» τονίζει η ανακοίνωση.

Από την άλλη, όπως επισημαίνεται, το παρόν νομοσχέδιο παρουσιάζει ορισμένες κρίσιμες ελλείψεις, οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν το συντομότερο και οι οποίες συνοπτικά, αφορούν στα εξής θέματα:

• Την πραγματική απλοποίηση των δομών και των διαδικασιών διαχείρισης και διάθεσης συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

• Τον εξορθολογισμό των επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις εισαγωγής ή/και κατασκευής ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων.

• Τη λειτουργία των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών με κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων και τη διάθεσή τους αυστηρά βάσει κανόνων ανταγωνισμού, ισότιμης μεταχείρισης επιχειρήσεων και πλαισίου κρατικών ενισχύσεων και

• Την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων που δίδονται βάσει του Ν.4399/2016.

Παρακαλούμε περιμένετε ...