Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Ποιοι μπορούν να κερδίσουν κούρεμα προστίμων και προσαυξήσεων και 120 δόσεις

Μέχρι το τέλος του 2019, παρατείνεται η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ενώ τη fast track διαδικασία διευθέτησης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί από το 2019 η συντριπτική πλειονότητα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό θα επιτευχθεί από την επέκταση του ύψους των χρεών που μπορούν να διευθετηθούν με την αυτοματοποιημένη διαδικασία από τις 50.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, στις 300.000 ευρώ. Με τη βελτίωση αυτή, θα επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθμισης οφειλών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που σήμερα είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν χωρίς να είναι απαραίτητο τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές.

Μέσω της ρύθμισης των οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις και με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων έως και 95%.

Επιχειρηματίες, επαγγελματίες και αγρότες που σχεδιάζουν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Αίτηση για υπαγωγή στο προστατευτικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους. Επιπλέον, στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Τέλος, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του νόμου και αγρότες αποκτούν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.
 • Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό εφόσον:

Α. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017:

 • είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη απαραίτητα) προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο,
 • ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών,
 • ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016,
 • ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ),
 • ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου,
 • ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής,
 • ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Β. Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.

Γ. Σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 • Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2017.
Παρακαλούμε περιμένετε ...