Για ποιες οικογένειες «τρέχουν» οι αιτήσεις για επίδομα έως 600 ευρώ

Για ποιες οικογένειες «τρέχουν» οι αιτήσεις για επίδομα έως 600 ευρώ

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την αίτηση

Άνοιξαν και για το 2018 οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του επιδόματος που δίνεται σε κατοίκους ορεινών και μειονοτικών περιοχών. Του επιδόματος, που μπορεί να φτάσει και τα 600 ευρώ, αναλόγως κριτηρίων, δικαιούνται νοικοκυριά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Η καταβολή του διαρκεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα δίδεται άπαξ κάθε χρόνο, καθορίζεται με βάση τα εισοδήματα των οικογενειών και ανέρχεται σε:

- σε 600 ευρώ το χρόνο, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ετησίως και

- σε 300 ευρώ ετησίως, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται:

· Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

· Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

· Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

· Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ

· Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

· Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ, τα οποία έχουν αρμοδιότητα των συγκεκριμένων δικαιούχων περιοχών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...