«Ψαλίδι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς Ρώσων βάζει η Κύπρος

«Ψαλίδι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς Ρώσων βάζει η Κύπρος

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης πιθανών περιπτώσεων νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος

Μειώνουν το πελατολόγιο των καταθετών τους από Ρωσία και Ουκρανία οι κυπριακές τράπεζες, κλείνοντας ή αναστέλλοντας λογαριασμούς και εφαρμόζοντας πολύ αυστηρούς κανόνες σε σχέση με την αντιμετώπιση πιθανών περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» .

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η εφημερίδα, δείχνουν τι έχει κάνει η κάθε τράπεζα χωριστά, για να απεμπλακεί η Κύπρος από τις φήμες και τις ανεπάρκειες του παρελθόντος. Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, ακόμη και εν μέσω οικονομικής κρίσης έχει τερματίσει προληπτικά λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει τα κέρδη και τον κύκλο εργασιών της και έχει πραγματοποιήσει μια επιθετική εκστρατεία εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες.

Συγκεκριμένα, από το 2014 μέχρι σήμερα η Τράπεζα Κύπρου έχει μειώσει τους ενδιάμεσους συνεργάτες, που έφερναν πελάτες στους 324 από 1.601. Έχει τερματίσει ή έχει αναστείλει τους λογαριασμούς 5.359 πελατών και απέκλεισε 2.937 δυνητικά νέους πελάτες τα έτη 2015-2017 για λόγους συμμόρφωσης με το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου σημειώθηκε μείωση της έκθεσης των πελατών της Ρωσίας και της Ουκρανίας κατά 60% και 41% αντίστοιχα από τις αρχές του 2014.

Σημειώνει ακόμα, ότι οι καταθέσεις από Ρωσία και Ουκρανία αντιπροσώπευαν μόνο το 8,34% των συνολικών καταθέσεων της Τράπεζας κατά την 31η Δεκ. 2017. Με βάση τις εκτιμήσεις της Τράπεζας, οι αυστηρές ενέργειες που εφαρμόζει με δική της πρωτοβουλία, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,6 δισ. ευρώ. Από τον μειωμένο κύκλο εργασιών επηρεάστηκε ανάλογα και η πρόβλεψη του καθαρού κέρδους με το εκτιμώμενο ποσό να είναι στα 3,6 δισ. ευρώ. Τα πιο πάνω ποσά είναι το αποτέλεσμα τερματισμών / αναστολών λογαριασμών κατά τα έτη 2015-2017.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Τύπο και από πολιτικούς σχολιαστές, η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει, ότι έχει ενεργητικό ρόλο για όλες τις ύποπτες ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Σημειώνει ακόμα, ότι η εισαγωγή στο LSE συνεπάγεται διαρκή διατήρηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Προστίθεται ότι η BoC ρυθμίζεται πλέον από επτά ξεχωριστές διεθνείς οντότητες από τέσσερις δικαιοδοσίες (Κύπρος, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ).

H Τράπεζα Κύπρου αναφέρει τέλος, ότι οι κύριοι μέτοχοι που προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδά), αντιπροσωπεύουν το 7,4% του μετοχικού κεφαλαίου της (στοιχεία τέλος 2017).

Ελληνική: Μείωση καταθέσεων 45%

Παρόμοιες κινήσεις γίνονται και από την Ελληνική Τράπεζα. Όπως αναφέρει, έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, όσον αφορά στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και το οικονομικό έγκλημα μέσω της αποτροπής των κινδύνων (de risking), της βελτίωσης των μεθόδων και των διαδικασιών και της ανάπτυξης μιας ισχυρής κουλτούρας Συμμόρφωσης.

Η Ελληνική Τράπεζα σημειώνει, ότι έχει επικεντρωθεί στην εφαρμογή όλων των διεθνών κανονισμών και των βέλτιστων πρακτικών, για να διασφαλίσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, δεδομένου του εκ φύσεως αυξημένου ρίσκου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικού εγκλήματος στον τομέα αυτό.

Προσθέτει πως «οι ενισχυμένες προσπάθειες της Ελληνικής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος περιλαμβάνουν:

α) Μείωση των καταθέσεων από χώρες υψηλότερου κινδύνου κατά περίπου 45% από το 2014 (σήμερα <15% όλων των καταθέσεων),
β) Μείωση των εισερχόμενων πληρωμών από χώρες υψηλότερου κινδύνου κατά περισσότερο από 50% από το 2014 (τώρα αφορούν λιγότερο από το 3% του συνόλου),
γ) Μείωση των Διεθνών Νομικών Οντοτήτων (international legal entities) κατά περίπου 55% από το 2014. Μείωση των επαγγελματιών διαμεσολαβητών συνεργατών κατά 50% από το 2014,
δ) Μείωση των ενεργών πελατών του ΤΔΤ κατά περισσότερο από 30% από το 2014.

Αναφέρεται επίσης σε διπλασιασμό του προσωπικού Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το 2014 και σε συνεχή επένδυση σε νέα συστήματα και κατάρτιση για όλο το προσωπικό με ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό του Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Προσεκτική η RCB Bank με το πελατολόγιό της

Το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι στην ατζέντα και της ρωσικής RCB Bank Cyprus. Το πιστωτικό ίδρυμα ανέφερε στην εφημερίδα, ότι «η Τράπεζα αναβαθμίζει διαρκώς τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης και εφαρμόζει στρατηγική αποφυγής κινδύνων σε σχέση με τις δραστηριότητες των διεθνών πελατών της. Το ποσοστό των πελατών που κατοικούν στην Κύπρο και την ΕΕ έχει ανέλθει στο 85%. Το μερίδιο των μη κατοίκων Κύπρου και ΕΕ αντιπροσωπεύει το 15% της πελατειακής βάσης. Από το 2015, το μερίδιο των πελατών-κατοίκων της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) μειώθηκε από 12% σε 5% με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο του 2018».

Καταλήγει σημειώνοντας πως «δεδομένης της τρέχουσας πολιτικής για αποδοχή πελατών, μόνο το 10% των αιτημάτων πελατών με προέλευση τη Ρωσία και ΚΑΚ για άνοιγμα λογαριασμών, μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της Τράπεζας».