Πότε και πόσο πληρώνουμε για φόρο διαμονής

Πότε και πόσο πληρώνουμε για φόρο διαμονής

Η ΑΑΔΕ με εγκύκλιό της ορίζει επακριβώς τις χρεώσεις αναλόγως του καταλύματος

Ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα επιβάλλεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,50 έως και 4 ευρώ, όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την επιβολή του φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο φόρος επιβάλλεται σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα που ενοικιάζονται ανά ημέρα μέσω airbnb ή άλλης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ο φόρος επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και ως εξής:

Α. Στα ξενοδοχεία:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3 ευρώ
5 αστέρων 4 ευρώ
και
Β. Στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 0,50 ευρώ.

Ο φόρος εισπράττεται από τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα με την έκδοση «ειδικού στοιχείου–απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» προς τον διαμένοντα του δωματίου ή διαμερίσματος. Το περιεχόμενο του «ειδικού στοιχείου–απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» θα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία έκδοσης–επωνυμία-διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή, συνολική επιβάρυνση με φόρο διαμονής, αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που έχει ήδη εκδοθεί για την παροχή υπηρεσιών διαμονής.

Το «ειδικό στοιχείο–απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Η απόδειξη ή τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής, ήτοι κατά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου διαμονής και πριν την αναχώρηση.

Επειδή ο φόρος επιβάλλεται «ανά ημερήσια χρήση» στον διαμένοντα, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση που στο ίδιο δωμάτιο, διαμέρισμα κλπ. «συνοικούν» περισσότερα του ενός πρόσωπα (π.χ. μέλη μιας οικογένειας), το ειδικό στοιχείο εκδίδεται προς έναν εκ των διαμενόντων.

β) Στην περίπτωση που ομάδα προσώπων (μέλη οικογένειας, μέλη αθλητικής ομάδας κλπ) διαμένουν σε περισσότερα του ενός δωμάτια ή διαμερίσματα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα προς έναν εκ των διαμενόντων σε αυτό, είτε συγκεντρωτικά για το σύνολο ή για μέρος των δωματίων ή διαμερισμάτων στον διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται και το παραστατικό των υπηρεσιών της διαμονής. Ανεξάρτητα πάντως του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου, σε αυτό αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.

γ) Στην περίπτωση που άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο διαμένων–χρήστης του δωματίου, όπως για παράδειγμα επιχείρηση που λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες για τις ανάγκες διαμονής του προσωπικού της και το παραστατικό του συνόλου των υπηρεσιών διαμονής εκδίδεται στο όνομά της, τότε το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται, είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο, είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων, για το σύνολο των δωματίων των οποίων έγινε χρήση.

Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση (τρίτος) καταβάλλει εκτός από το κόστος των υπηρεσιών διαμονής και τον φόρο διαμονής, το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από το διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

δ) i. Στην περίπτωση που ο άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού και εφόσον ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τον φόρο διαμονής στην τιμή πακέτου που προσφέρει στους πελάτες του και τον καταβάλλει στο υπόχρεο τουριστικό κατάλυμα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο, είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων της ίδιας ομάδας διαμενόντων (οικογένεια κλπ), είτε επίσης συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαμένοντες που αφορά το πακέτο.

Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό ή μεμονωμένο ειδικό στοιχείο που εκδίδεται, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από τον διαμένοντα ή τους διαμένοντες. Από πλευράς ΦΠΑ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου για τις ανάγκες προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του ταξιδιωτικού πακέτου.

ii) Εφόσον ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου, που ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει στους πελάτες του, τότε ο φόρος καταβάλλεται από τους διαμένοντες, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών διαμονής και πριν την αναχώρησή τους.

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα, με δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζονται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β΄ 308).

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούν το σύνολο του φόρου διαμονής, που συμπεριέλαβαν στα «ειδικά στοιχεία–αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής», που εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των «ειδικών στοιχείων–αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής», που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Τι ισχύει για υπηρεσίες ημιδιαμονής

Στην περίπτωση που από τις υπόχρεες επιχειρήσεις παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον διαμένοντα. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε διαμένοντα.

Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής. Εφόσον όμως ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος, που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

Τι ισχύει στην ακύρωση κράτησης

Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (πχ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται, μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και για τις ημέρες από την άφιξη και μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

Τι ισχύει για το φόρο διαμονής για ενοικίαση μέσω airbnb

Στις περιπτώσεις που τα τουριστικά καταλύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου διαμονής, διατίθενται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού (τύπου airbnb κλπ) και παρέχονται προς τους διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει για τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποδίδουν και φόρο διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά καταλύματα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...