Τριάντα άτομα βρίσκουν δουλειά στην Κρήτη

Στην πρόσληψη υπαλλήλων με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας προχωράει ΚΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Κρήτης 36 υπάλληλοι. Οι θέσεις αφορούν ημερήσιους φύλακες, νυχτοφύλακες και καθαριστές.

Όσοι ενδιαφέρονται για θέση ημερήσιου φύλακα θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των εξής σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Βασική προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως νυχτοφύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Στελέχους Υπηρεσιών Ασφάλειας η Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των εξής σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τους καθαριστές απαιτείται απολυτήριο γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή ανάλογο απολυτήριο κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 7 Μαΐου και υποβάλλονται στη διεύθυνση: Χατζηδάκη & Ξανθουδίου, ΤΚ 712 01, Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλ. 2810 22.6092 και 2810 279.201 6, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κρεβετζάκη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...