Προσλαμβάνονται νηπιαγωγοί στο Δήμο Αθηναίων

Eβδομηνταπέντε άτομα άτομα των ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για μικρό χρονικό διάστημα θα προσληφθούν από την Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ.

Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών και τη στελέχωση των δομών των συνεργαζόμενων Δήμων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών.

Οι προσληφθέντες θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου κατά το άρθρο 6 του Ν.2527/1997 ( Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών) συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2015.

ΚΩΔ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ

110

110 Α

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2015

48

110 Β

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2015

12

110 Γ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2015

15

Επιθυμητή είναι η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής.

Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή για τα περιγραφόμενα έργα ορίζεται:

Για κάθε άτομο με την ιδιότητα του Παιδαγωγού ΠΕ/ΤΕ ή ΔΕ με καθεστώς ωρομίσθιου το ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,5 ευρώ) την ώρα με συνολική απασχόληση σαράντα τρίωρα ήτοι 120 ώρες συνολικά στη διάρκεια του έργου. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Για τις καταβαλλόμενες αμοιβές οι δικαιούχοι θα εκδίδουν τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένοι στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική τους επιμέλεια και δαπάνες.

Αποστολή αιτήσεων:

Αποστολή της Πρότασης και των Βιογραφικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ ΑΕ, δηλαδή την 8η Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 και λήξη της προθεσμίας 20 Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ

Περισσότερες πληροφορίες:

Στην πρόσκληση

Στην ιστοσελίδα

Παρακαλούμε περιμένετε ...