Έρχονται προσλήψεις στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου

Στην πρόσληψη 17 εποχικών υπαλλήλων προχωράει το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου μετά από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Πολιτισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η απόφαση καθορίζει ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 6 μήνες Οι θέσεις που θα καλυφθούν από τις προσλήψεις είναι οι κάτωθι: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ 6 ΜΗΝΕΣ 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΧΕΙΡ.ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΑ 6 ΜΗΝΕΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ 3

Η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Χιονοδρομικό κέντρο Σελίου θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...