Ολοκληρωμένο σχέδιο φιλοξενίας για τους σύριους πρόσφυγες

Την υλοποίηση και το σχεδιασμό ενός άμεσα ολοκληρωμένου προγράμματος φιλοξενίας για τους σύριους πρόσφυγες ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, που να απαντά με συγκεκριμένο και λειτουργικό τρόπο στα απτά προβλήματα των ανθρώπων, των οποίων η ζωή και η ασφάλεια απειλούνται στην πατρίδα τους.

Ο Συνήγορος αναγνωρίζει ως ένα θετικό πρώτο βήμα τη χορήγηση αναβολής απομάκρυνσης από το ελληνικό έδαφος από τις αστυνομικές Αρχές, ωστόσο, τονίζει ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται στο σύνολό του. Προσθέτει ότι για την παροχή ζωτικών μέσων επιβίωσης (στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική μέριμνα) πρέπει να συντονιστεί άμεσα η κεντρική διοίκηση με την αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν:

- Τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δοθεί από την κυβέρνηση προτεραιότητα στις δομές φιλοξενίας από τις δράσεις του ευρωπαϊκού ταμείου Ασύλου- Μετανάστευσης- Ένταξης.

- Η Οδηγία 2001/55/ΕΚ «σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών µελών, όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων».

Ταυτόχρονα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας και των μέτρων έμπρακτης αλληλεγγύης των κρατών μελών της Ένωσης χρειάζεται εξειδίκευση μέτρων από τη χώρα µας, σε σχέδιο που να δίνει λύσεις σε απτά προβλήματα φιλοξενίας και τελικά επιβίωσης των Σύρων πολιτών που κατέφυγαν στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την ανάγκη να αναθεωρηθεί και να αποσαφηνιστεί το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου, ιδίως στη λογική της κατανομής σε όλα τα κράτη μέλη των ατόμων που χρήζουν προστασίας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...