Είκοσι υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές

Υποτροφίες 20.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν είκοσι πρωτοετείς φοιτητές με καλές επιδόσεις και οικονομικά προβλήματα.

Οι εν λόγω υποτροφίες, που σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για πολλούς  φοιτητές και τις οικογένειές αναμένεται να προσφέρουν οικονομική ανάσα, παρέχονται από τις εταιρείες τηλεφωνίας COSMOTE-OTE.

Το πρόγραμμα υποτροφιών εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής των εταιρειών που από το 2002 έχουν προσφέρει περισσότερα από  2.000.000 ευρώ σε 383 φοιτητές.

Μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμα του news.gr για όλες τις υποτροφίες.

Οι εν λόγω υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές. Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου, ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€).

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές όλων των νομών της Ελλάδας που αποφοίτησαν το 2013 από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ενδεικτικά, στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές).

Όπως προαναφέρθηκε, οι είκοσι υποτροφίες αφορούν πρωτοετείς φοιτητές όλης της χώρας  εκ των οποίων, τουλάχιστον μία σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος (13 περιφέρειες) ενώ για το νομό Αττικής μπορούν να δοθούν έως και 5 υποτροφίες και το νομό Θεσσαλονίκης έως και 2.

Επίσης, στις προϋποθέσεις αναφέρεται ότι ο υπότροφος πρέπει να έχει εγγραφεί σε τμήμα που βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό του λυκείου της αποφοίτησής του ενώ παράλληλα το εισόδημα των γονέων του και του ίδιου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ote-cosmote-scholarships.gr/register έως και τις 20/10/2013 και ώρα 23:59. Ηλεκτρονικά και όχι ταχυδρομικά θα πρέπει να αποσταλούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά των υποψηφίων που αφού τα σκανάρουν θα τα αναρτήσουν στο πεδίο "Δικαιολογητικά".

1) Δελτίο Ταυτότητας.

2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.

3) Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

4) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.

5) Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 του/των ατόμου/των του/των οποίoυ/ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος.

- Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος, για το οικονομικό έτος 2013, του ατόμου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο.

6) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου.

7) Το πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου, από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου  είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.

8) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.

9) Τουλάχιστον μια συστατική επιστολή από καθηγητές του Λυκείου, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και το χαρακτήρα του υποψηφίου.

Επιλογή Υποψηφίων

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των δύο εταιρειών ατην επιλογή των υποτρόφων βαρύνουσα σημασία θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση.

Α. Κοινωνικοοικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του:

- Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων/κηδεμόνα του.
 
- Υποψήφιος υπότροφος ή μέλος οικογενείας του (με Ά Βαθμό συγγένειας) με αναπηρία.

- Υποψήφιος με άνεργο/ους γονέα/είς ή κηδεμόνα.
 
- Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας με ανήλικα αδέρφια, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει αδέλφια που σπουδάζουν εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας και φοίτησης του ιδίου).

Β. Σχολική Επίδοση

• Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου.

• O Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, όπως προκύπτει από τη Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

• Τα πτυχία ξένων γλωσσών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο www.ote-cosmote-scholarships.gr, ενώ σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, μπορούν να  επικοινωνούν στο email: info@ote-cosmote-scholarships.gr ή στα τηλέφωνα 2106177409 και 2106372184, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 - 13:00.

Βασίλης Καλόγηρος

Παρακαλούμε περιμένετε ...